Żłobek | Kraków

ul. dr. J.Piltza 42

tel. 530 393 605


Kalendarium

{$ month.name $} {$ month.year $}

{$ data.day $}

Wydarzenia

Konsultacje

Rekrutacja

Rekrutacja

Projekt „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

CEL PROJEKTU
Głównym celem projektu jest powrót/wejście na rynek pracy 94 osób fizycznych (w tym 9 mężczyzn), zamieszkałych i/lub pracujących na terenie miasta Kraków (województwo małopolskie), które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3 i w związku z tym doświadczają trudności w powrocie/wejściu na rynek pracy,

 

OKRES REALIZACJI
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 roku do 19.08.2019 roku.
Planowanie rozpoczęcie opieki nad dziećmi: 20 grudnia 2018 roku.
W projekcie uczestniczyć można przez okres ośmiu miesięcy.
Po zakończeniu udziału w Projekcie, istnieje możliwość kontynuacji opieki w żłobku.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?
Grupę docelową Projektu stanowią wyłącznie osoby spełniające poniższe warunki: 
1. Projekt przeznaczony jest wyłącznie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • mieszkających lub pracujących na terenie miasta Krakowa, w województwie małopolskim,
 • podejmujących pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka lub osób zatrudnionych, przebywających na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim/ wychowawczym wychowujących dzieci w wieku do lat 3 lub bezrobotnych/biernych zawodowo, z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt dotyczy osób, które dzięki wsparciu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.


KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
1. Kryteria punktacji w czasie rekrutacji:

I. Kryteria kwalifikowalności:
1. Kryterium zamieszkania

 • spełnia
 • nie spełnia

2. Kryteria zatrudnienia

 • spełnia
 • nie spełnia

II. Kryteria premiujące:
1. Kryterium dostępności

 • wpis na listę rezerwową dowolnego żłobka co najmniej 6 miesięcy: 5 pkt,

2. Kryterium dochodu

 • Dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1000 zł: 10 pkt.
 • Dochód na jednego członka rodziny w przedziale od 1000,01 - 1500 zł brutto: 5 pkt.
 • Dochód na jednego członka rodziny w przedziale od 1500,01 - 2000 zł:3 pkt.

3. Kryterium płci

 • Kobieta: 5 pkt.

4. Kryterium miejsca pracy lub zamieszkania:

 • odległość miejsca pracy lub zamieszkania od żłobka mniej niż 1km: 5 pkt.


REKRUTACJA
Rekrutacja składa się z kilku etapów. Jest przeprowadzana w sposób ciągły do momentu zapełnienia wszystkich miejsc w żłobku. Dodatkowe tury rekrutacji będą przeprowadzane w miarę potrzeb wynikających z wolnych miejsc w żłobku. Etapy rekrutacji:

 • zbieranie wypełnionych „Formularzy zgłoszeniowych” wraz z podpisanym „Regulaminem udziału w Projekcie”. 
 • podsumowanie rekrutacji (zsumowanie uzyskanych przez Kandydatów punktów),
 • stworzenie listy rankingowej i listy rezerwowej,
 • poinformowanie osób składających formularze o wynikach rekrutacji (telefonicznie i mailowo),
 • dostarczenie przez Uczestników Projektu niezbędnych dokumentów oraz podpisanie umów,
 • weryfikacja powrotu na rynek pracy: rozpoczęcie pracy lub jej aktywne poszukiwanie w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 

TERMINY REKRUTACJI

 • Pierwsza tura rekrutacji: 24.09 - 05.10.2018 r.     
 • Druga tura rekrutacji: 08.10 - 19.10.2018 r.          
 • Trzecia tura rekrutacji: 22.10 - 02.11.2018 r.         
 • Czwarta tura rekrutacji: 05.11 - 16.11.2018 r.       
 • Piąta tura rekrutacji: 19.11 - 30.11.2018 r. 
 • Szósta tura rekrutacji: 03.12 - 14.12.2018 r.
 • Siódma tura rekrutacji:17.12 - 28.12.2018 r.
 • Ósma tura rekrutacji: 31.12.2018 - 11.01.2019 r.
 • Dziewiąta tura rekrutacji: 14.01 - 25.01.2019 r.
 • Dziesiąta tura rekrutacji: 29.01 - 08.02.2019 r.
 • Jedenasta tura rekrutacji: 11.02 - 22.02.2019 r.
 • Dwunasta tura rekrutacji: 25.02 - 08.03.2019 r.
 • Trzynasta tura rekrutacji: 11.03 - 22.03.2019 r.
 • Czternasta tura rekrutacji: 25.03-08.04.2019 r. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE :
- Formularz zgłoszeniowy
​​​​​​​- Regulamin udziału w projekcie    

 

SPOSÓB SKŁADANIA FORMULARZY       

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin udziału w projekcie dostępne są w wersji wydrukowanej w Biurze Projektu (ul.Bronowicka 86/2 Kraków, bądź w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl).

Wydrukowane i prawidłowo wypełnione dokumenty (Formularz zgłoszeniowy - wypełniony i podpisany oraz Regulamin udziału w Projekcie - podpisany) można złożyć osobiście w placówce żłobka przy ul. dr. Jana Piltza 42 po wcześniejszym umówieniu spotkania, w ZAKLEJONEJ KOPERCIE. Prosimy o wcześniejszy kontakt z tel. 530 393 605.

Wydrukowane i prawidłowo wypełnione dokumenty można również wysłać pocztą na poniższy adres:

Biuro Projektu Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)
ul. Bronowicka 86/2
30-091 ​​​​​​​Kraków

LICZY SIĘ DATA STEMPLA POCZTOWEGO


OPŁATY

 • Opłata miesięczna za miejsce w żłobku w wysokości 299 zł,
 • Opłata za wyżywienie zgodna z cennikiem kuchni Kraina Odkrywcy.

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:

 • opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10h dziennie we wszystkie dni robocze,
 • zajęcia z języka angielskiego w wymiarze dwóch zajęć 30 minutowych w tygodniu,
 • zajęcia edukacyjne prowadzone różnymi metodami,
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, przyrodnicze, manualne, kulinarne, spacery,
 • dostęp on-line do profesjonalnego systemu informatycznego Cangoo, wraz z monitoringiem żłobka,
 • opiekę pielęgniarską,
 • konsultacje ze specjalistami dla rodziców (położna, psycholog, logopeda, dietetyk) – harmonogram dostępny w żłobku,
 • udział rodziców w imprezach okolicznościowych, integracyjnych oraz warsztatach - zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • organizację imprez okolicznościowych dla dzieci (urodziny, dzień babci / dziadka / matki /ojca / dziecka, bale karnawałowe, Halloween, Mikołajki itp.).