Polityka prywatności

Strona Internetowa gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.

Administrator i właściciel danych

Kraina Odkrywcy sp. z o.o.
biuro@krainaodkrywcy.pl
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

 

Czas retencji

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

Zbierane typy danych

Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta strona internetowa, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: Cookie, Dane o wykorzystaniu.
Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie zbierane podczas korzystania z tej Strony Internetowej.
Jakiekolwiek korzystanie z plików cookie – lub innych narzędzi monitorowania – przez tę Stronę Internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Stronę Internetową, o ile nie zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji, wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe publikowane do stron trzecich lub udostępniane przez tę Stronę Internetową i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem Danych.

Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny, administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać od Administratora Danych w każdej chwili.

Wykorzystanie zgromadzonych danych

Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Stronie Internetowej świadczenia usług, jak również do celów analitycznych.

 

Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego stosowania tej Strony Internetowej lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.

Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Strona Internetowa może zapewnić Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.

Logi Systemowe i Konserwacja

Do celów eksploatacji i konserwacji, ta Strona Internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Stroną Internetową (logi systemowe) lub użyć do tego celu innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).

Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można na początku niniejszego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Ta Strona Internetowa nie obsługuje żądań „Do Not Track”.
Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania „Do Not Track”, należy przeczytać ich polityki prywatności.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Strony Internetowej i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

 

KLAUZULA RODO

Wysyłając nam swoje dane w formularzu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z treścią poniższej klauzuli informacyjnej w celu realizacji  określonych w formularzu działań związanych z przedstawieniem oferty usług i złożeniem zapisu dziecka do placówki Usługodawcy.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.krainaodkrywcy.com jest:

 

Kraina Odkrywcy sp. z o.o., 

adres siedziby: ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków

adres do doręczeń: ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków, 

KRS: 0000593860, 

NIP: 6772396805,

REGON: 363301565, 

 

adres poczty elektronicznej: biuro@krainaodkrywcy.pl

 

zwana dalej „Administratorem”, będąca jednocześnie Usługodawcą, 

 

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

 

 1. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Twoich danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem adresu email: biuro@krainaodkrywcy.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1.

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 

Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.krainaodkrywcy.pl  w związku ze skorzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

 

 1.     RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

    Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 1.             Imię i nazwisko
 2.             Adres e-mail
 3.             Numer telefonu

 

 1. Przekazane dane będziemy przetwarzać w celu realizacji żądanych przez użytkownika działań związanych z przedstawieniem oferty usług i złożeniem zapisu do placówki Usługodawcy.
 2. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przechowywane do momentu aż zgoda nie zostanie odwołana, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od czasu ostatniego kontaktu z nami.

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.  
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 4. A) przetwarzane zgodnie z prawem,
 5. B) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 6. C) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom współpracującym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 3. Przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich.
 4. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa cookies. Możesz określić warunki dostępu dla cookies w Twojej przeglądarce internetowej.