Data publikacji: 20.02.2019 r. 

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 21.02.2019 treść zapytania ofertowego została zmieniona w pozycjach: 
- „Termin składania ofert” zmieniono z „28-02-2019” na „01-03-2019” (w związku ze zmianą treści zapytania)
- „Miejsce i sposób składania ofert” zmieniono z „Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.” na „Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.”
- „Harmonogram realizacji zamówienia” zmieniono z „Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.” na z „Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.
- „Dodatkowe warunki zamówienia” zmieniono z „6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r.” na „6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r.”
- w załączniku nr 4 zmieniono z „II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.” na „II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r. Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.”
- w załączniku nr 4 zmieniono „IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.” na „IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.”
- w załączniku nr 4 zmieniono „Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r.” na „Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r.”
- w załączniku nr 4 zmieniono „Zamawiający dokona płatności za realizację do 25.03.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego” na „Zamawiający dokona płatności za realizację do 15.04.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego”
- w załączniku nr 2 zmieniono „Zobowiązujemy się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019 r” na „Zobowiązujemy się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r”

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia w żłobku powstającym w
ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowa lista
mebli oraz wyposażenia wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 04.03.2019 r.
Planowany termin realizacji umowy: do 12.04.2019 r.
Miejsce: ul. Odmętowa 97 (31-979 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg
załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi
z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 01.03.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu
01.03.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora
usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy
Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie
skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach
zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad,
spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia
muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad,
wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego
informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty,
atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent
może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych
od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z
wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co
najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 12.04.2019 r. Za
wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do
umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na
podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego
postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do
wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania.
W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać
wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację do 15.04.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego,

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,
Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 530 393 605 lub adresem mailowym
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -
30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia) C
= (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
Biuro projektów „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku
postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją
zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów
niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla
każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę
upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn.
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent
winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte,
zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w
jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się
zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta
bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami
składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Biuro projektów „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”
ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków
fax (+48 12) 633 33 67
www.krainaodkrywcy.pl

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
prowadzonego projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził: 
 Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu 
 Tel. 530 393 605 
 E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
TMClab Tomasz Mróz
Wł. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP: 6772296498

Data publikacji: 20.02.2019

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00,
realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wspieranie na rzecz
łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie
kompletu wyposażenia meblowego do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia w żłobku powstającym
w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00.
Szczegółowa lista mebli oraz wyposażenia wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 01.03.2019 r.
Planowany termin realizacji umowy: do 22.03.2019 r.
Miejsce: ul. Kombatantów 9 (31-630 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania
wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora
usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferty należy składać do dnia 28.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu
28.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście
w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną
poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego
w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad,
spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia
muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od
wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez
Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty,
atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi.
Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz
nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być
zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co
najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 22.03.2019r. Za
wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do
umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na
podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub
niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego
postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków
postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem
oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu
dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI:
Zamawiający dokona płatności za realizację do 25.03.2019 roku na podstawie protokołu zdawczo –
odbiorczego,

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,
Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 530 393 605 lub adresem mailowym
m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY:
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania
punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który
zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej
oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej
wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi)
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od
wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją
zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów
niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę
upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla
każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez
osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn.
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. )
Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości
Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte,
zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty
powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany
powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie
z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu
dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku
unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
prowadzonego projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził: Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 530 393 605
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
TMClab Tomasz Mróz
Wł. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP: 6772296498

Data publikacji: 6.02.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Piltza 42.  
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 
 
ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński,
ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,  
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67, 
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17.  

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 15.02.2019 rok Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Piltza 42 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2. 
 
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 14.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 14.02.2019 r.nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia. 
 
V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT 
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl 
 
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.  
2. Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Realizator zobowiązany będzie się do przystąpienia do naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
4. Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.  
5. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
7. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
10. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.  
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania. 
13. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. 
 
VII. PŁATNOŚCI
Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.  
 
VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.   
 
IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  a) C - Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50) b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki 40%  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 40) c) U - udostępnienie kodu źródłowego strony programu : 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 10) 
 
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%) Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: P = C + R+U Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów. 
 
X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia) 
 
C = (Cm / Cb) * 50, gdzie 
 
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert Cb - Cena analizowanej oferty Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.  
 
b) Okres reakcji rozwiązania usterki  
 
R= (Rm / Rb) * 40, gdzie 
 
R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki, Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,  Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert. 
 
Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.  
 
c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu 
 
Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów. 
 
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,  
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać: - cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi, - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”, 
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy. 
 
XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.   
 
XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 
 
XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono: 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska 
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
 

Data publikacji 25.01.2019.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy wykonawcy prac  wodno-kanalizacyjnych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace wodno-kanalizacyjne przy ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec), mające na celu przystosowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. 
Zamówienie obejmuje: 
- wymianę starej studzienki na nową w zakresie zgodnym z projektami stanowiącym załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6 oraz załącznik nr 7 (wykonanie + materiały),
- wymianę wszystkich elementów niezbędnych dla prawidłowego działania studni wodomierzowej (załącznik nr 5) (wykonanie + materiały),
- wykonanie odwodnienia (załącznik nr 7) (wykonanie + materiały),
- przywrócenie terenu do pierwotnego stanu (wykonanie + materiały).

Prace winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 12.02.2019 r.
Planowane rozpoczęcie prac:  13.02.2019 r. 
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 27.02.2019 r.
Miejsce: ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2).
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 08.02.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 08.02.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres a.dunin@krainaodkrywcy.pl.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 27.02.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977 lub adresem e-mail:  a.dunin@krainaodkrywcy.pl 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac wodno-kanalizacyjnych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac wodno-kanalizacyjnych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty,
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Anna Dunin - Kierownik Projektu
Tel. 531 661 977
E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
Wybrany wykonawca:
Jan Mróz GAJDAROS
ul. W. Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
 

Data publikacji: 11.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 251,1 m2 przy os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje wykonanie wraz z materiałami: 
- wykonanie prac wyburzeniowych ścian (120 m2)
- modyfikacja i dobudowa ścianek działowych GKF i GKB i GKBI (127 m2)
- wykonanie sufitów podwieszanych (251 m2)
- wykonanie gładzi na ścianach (648 m2)
- malowanie lokalu (824 m2) 
- flizowanie (131 m2)
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (16 punktów)
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej wraz z przeniesieniem tablicy rozdzielczej (100 punktów)
- zakup i montaż paneli podłogowych wraz z listwowaniem (170 m2)
- zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami (18 sztuk)
- wykonanie instalacji monitoringu
- zakup i montaż systemu alarmowego
- zakup i montaż kurtyny powietrznej (1 sztuka)
- zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (4 sztuki)
- zakup i montaż umywalek z bateriami (5 sztuk)
- zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (5 sztuki)
- zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (1 sztuka)- wykonanie hydrantu wewnętrznego (1 sztuka)
- zakup i montaż okien uchylnych (1 komplet - według załącznika nr 7)
- projekt instalacji elektrycznej
- zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych (2 sztuki)
- malowanie kaloryferów (15 mb)
- zakup i montaż kaloryferów (3 sztuki)

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 28 styczeń 2019 rok
Planowane rozpoczęcie prac: 29 styczeń 2019 rok
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 29 marzec 2019 rok
Miejsce: os. Kombatantów 9, 31-630 Kraków.
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 25.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 25.01.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 29.03.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY
Wybrany wykonawca:
Krzysztof Kuryłek Extreme Bros Team
ul. Cechowa 123a, 30-685 Kraków
NIP: 6792220989
Regon:12040748

Data publikacji: 10.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową wraz z kuchnią. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 285 m2 przy ul. Odmętowej 97 (31-979 Kraków), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej wraz z kuchnią.
Zamówienie obejmuje wykonanie wraz z materiałami: 
- wykonanie prac wyburzeniowych ścian (90 m2)
- modyfikacja i dobudowa ścianek działowych gk-u10-gk (287 m2)
- wykonanie gładzi na ścianach (521 m2)
- malowanie lokalu (668 m2) 
- wykonanie sufitów podwieszanych (231 m2)
- flizowanie (334 m2)
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (30 punktów)
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej (100 punktów)
- zakup i montaż paneli podłogowych (115 m2)
- zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami (18 sztuk)
- zakup i montaż kaloryferów wraz z regulatorami temperatury (14 sztuk)
- wykonanie instalacji monitoringu (1 komplet)
- zakup i montaż systemu alarmowego (1 komplet)
- zakup i montaż kurtyny powietrznej (1 sztuka)
- zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (6 sztuki)
- zakup i montaż umywalek z bateriami (9 sztuk)
- zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (2 sztuki)
- zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (1 sztuka)

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 25 styczeń 2019 rok.
Planowane rozpoczęcie prac: 25 styczeń 2019 rok.
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 28 marzec 2019 rok.
Miejsce: ul. Odmętowa 97, (31-979 Kraków).
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 24.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 24.01.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 28.03.2019 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym wykonawcy: 
Wybrany wykonawca: 
ŁUKASZ KALETA AREMIL 
NIP: 6050004003
REGON: 260518103
Kamieńczyce 9, 28-500 Kazimierza Wielka

Data publikacji: 07.01.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17,  realizowanego w okresie od 01.03.2017r. do 31.07.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej  Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia na potrzeby realizowanego projektu. 

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

 

ZAMAWIAJĄCY:

GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 

NIP: 7342922019, REGON: 120614545

tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku, od 3 do 5 roku życia  przebywających w Przedszkolu  przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. liczba dzieci w przedszkolu wynosi 80

3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w przedszkolu oraz deklaracji rodziców.

4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2019 r. 

5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji. 

6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia. 

7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w przedszkolu w Rzeszowie przy ul Wieniawskiego 143 , tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. 

8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.

9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi. 

10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od 3 do 5 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:

• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),

• Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),

• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),

• Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),

• Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,

• Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,

• Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej). 

12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).

13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury. 

14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w przedszkolu należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 

15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 08.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Miejsce realizacji zamówienia: przedszkole znajdujące się na terenie miasta Rzeszów przy ul Wieniawskiego 143

 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) , oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 14.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2,  załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: grzesiek.jasinski@gmail.com 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:

a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Grzegorz Jasiński , pod numerem tel. (12) 633 33 67  lub adresem mailowym grzesiek.jasinski@gmail.com

 

 VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

• Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%, 

• Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.

• Klauzule społeczne – 10%

 

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 

a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)

b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)

c) K – Klauzule społeczne (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).

 

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

P = C + R + K

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 

a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

 

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

 

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

Cb - Cena analizowanej oferty

 

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Podana cena musi obejmować cenę netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

 

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)

Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek żłobkowych. 

 

Liczba rekomendacji

Liczba punktów 

 

1 - 4 5

5 – 10 10

11 - 15 15

16 i > 20

 

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt. 

 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

 

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10% w przypadku spełnienia kryterium :

w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania

 

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0%

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4)

 

   

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.

4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.

6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.

8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.

9. Oferta powinna zawierać:

- cenę netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,

- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek przedszkolnych w latach 2014-2017,  

- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.

11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.

12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).

13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.

14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.

15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

 

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. ZMIANY W UMOWIE 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków. 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

1. Załącznik 1 – Formularz Ofertowy 

2. Załącznik 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

3. Załącznik 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik 4 -  Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych

5. Załącznik 5 – Treść zapytania ofertowego

 

 

 

Zatwierdził:

Grzegorz Jasiński  – Kierownik Projektu 

Tel. (12) 633 33 67

E- mail: grzesiek.jasinski@gmail.com

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Data publikacji: 21.12.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 251,1 m2 przy os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje wykonanie wraz z materiałami: 
- wykonanie prac wyburzeniowych ścian (120m2)
- modyfikacja i dobudowa ścianek działowych gk-u10-gk (110 m2)
- wykonanie gładzi na ścianach (648 m2)
- malowanie lokalu (811 m2) 
- wykonanie sufitów podwieszanych (251 m2)
- flizowanie (131 m2)
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (16 punktów)
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej (100 punktów)
- zakup i montaż paneli podłogowych (170 m2)
- zakup i montaż drzwi wraz z ościeżnicami (15 sztuk)
- wykonanie instalacji monitoringu
- zakup i montaż systemu alarmowego
- zakup i montaż kurtyny powietrznej (1 sztuka)
- zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (4 sztuki)
- zakup i montaż umywalek z bateriami (5 sztuk)
- zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (5 sztuki)
- zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (1 sztuka)

- wykonanie hydrantu wewnętrznego (1 sztuka)
- zakup i montaż okien uchylnych – (1 komplet - według załącznika nr 7)
- projekt instalacji elektrycznej
- zakup i montaż podgrzewaczy elektrycznych (3 sztuki)

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 17 styczeń 2019 rok
Planowane rozpoczęcie prac: 18 styczeń 2019 rok
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 28 luty 2019 rok
Miejsce: os. Kombatantów 9, 31-630 Kraków.
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 15.01.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 15.01.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 28.02.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
 

Data publikacji: 13.12.2018 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17 w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy dostawcy produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie


ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342922019, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67
 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Piltza 42 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w projekcie wyniesie 104. Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci załącznika nr 1 do zapytania.
3. Liczba przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców, co będzie miało wpływ na częstotliwość dostawy produktów żywnościowych.
4. Produkty żywnościowe będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 25.06.2019 r.
5. O ilości produktów żywnościowych na jakie będzie zapotrzebowanie w danym dniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę do godz. 15 dnia poprzedzającego dzień o którym mowa wyżej. Wykonawca będzie dostarczał produkty żywnościowe na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji.
6. Wykonawca będzie wystawiał WZ za każdą dostawę oraz fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną ilością produktów żywnościowych do placówki zlokalizowanej przy ul. Piltza 42 w Krakowie.
 7. Wykonawca podejmuje się dostarczać produkty żywnościowe do godziny 06:30 dnia, na który zgłoszone zostanie zapotrzebowanie.
8. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być naturalne, najwyższej jakości, z gwarancją świeżości, dostosowane do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 •    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 •    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 •    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 •    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
9.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów żywnościowych we właściwych opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej jakości.
10. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji. 


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 21.12.2018 r.
Planowany termin realizacji dostawy: 27.12.2018 r. - 25.06.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa: ul. Dr Jana Piltza 42.


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (załącznik nr 3), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent może dołączyć rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 i/lub oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5) i/lub oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (załącznik nr 6).


 IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 20.12.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) oraz rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem Oferent może zostać wykluczony z postępowania.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl


VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena brutto za produkty w ramach poszczególnych kategorii produktów żywnościowych (Nabiał, Pieczywo, Jaja, Ryby, Mięso, Warzywa i owoce, Produkty suche) stanowiących przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem punktów od 1 do 10 w sekcji I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 – 10%.
•    Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%
•    Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – 10%
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)
c) K – Klauzule społeczne: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
d) D – Deklaracja gotowości: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).
Właściwa dla każdej kategorii produktów żywnościowych liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R + K + D
Za najkorzystniejszą ofertę dla danej kategorii produktów żywnościowych zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.


IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za realizację dostawy zgodnie z opisem zamówienia).
Każda kategoria produktów żywnościowych zostanie oceniona osobno.
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
 Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Cena musi być podana w złotych polskich. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji.
b) Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych (lata 2015-2018).
 Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać max 10 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji dotyczących dotychczasowej realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki).  
Liczba rekomendacji    
Liczba punktów
1 – 5    5
6 i >    10
Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10 pkt.  w przypadku spełnienia kryterium: w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5).
d) Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy.
 Za kryterium deklaracji można uzyskać 10 pkt. Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które złożą oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6).
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach dla danej kategorii produktów żywnościowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w ramach danej kategorii produktów żywnościowych, która uzyska największą liczbę punktów.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
 2. Oferent składa ofertę obejmującą poszczególne kategorie produktów żywnościowych stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie dostawy Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto każdego produktu z danej kategorii produktów żywnościowych,
- rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 (jeśli dotyczy),  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy),
- oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych
do placówki tego samego dnia dostawy (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora dostawy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących okresu realizacji dostawy produktów żywnościowych i/lub godzin dostawy produktów.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu 
Tel. 531 789 787 
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/KRP/2018

Kraków, dnia 10.12.2019 r.


W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 30.04.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. J.H. Dąbrowskiego 20.
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 19.12.2019 rok
Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. J.H. Dąbrowskiego 20.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 17.12.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.trzop@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.
2.    Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Realizator zobowiązany będzie do przystąpienia naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
4.    Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.
5.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
7.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
8.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
10.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
11.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.
12.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
13.    W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII. PŁATNOŚCI
Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Trzop, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.trzop@krainaodkrywcy.pl.  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki: 40%  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 40)
c) U - udostępnienie kodu źródłowego strony programu: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 10)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C+R+U
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.

b) Okres reakcji rozwiązania usterki

R= (Rm / Rb) * 40, gdzie

R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki,
Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,
Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.

c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu

Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.  

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Katarzyna Trzop
Tel. 534 971 870
E- mail: k.trzop@krainaodkrywcy.pl
 

Kraków, dnia 10.12.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 30.04.2019r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w żłobku przy ul. Królewskiej 55.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu obsługi informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 19.12.2019 rok
Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Królewska 55.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 2.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 17.12.2019 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.trzop@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Realizator zobowiązany będzie do świadczenia usługi informatycznej polegającej na obsłudze informatycznej systemu monitoringu, weryfikacji postępów dziecka i rozliczeń na rzecz Zleceniodawcy.
2.    Przedmiot zamówienia będzie zgodny z wszelkimi odnośnymi normami i przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Realizator zobowiązany będzie do przystąpienia naprawy wszystkich usterek, które powodują przerwę lub zakłócenie świadczenia usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego.
4.    Realizator ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego z wyprzedzeniem o konieczności dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych, które przyczynią się do zakłócenia świadczenia usługi na rzecz Zleceniodawcy.
5.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
6.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
7.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
8.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
9.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
10.   Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
11.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji usługi.
12.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
13.   W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

VII. PŁATNOŚCI
Płatności będą dokonywane kwartalnie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Zamawiającego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Trzop , pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.trzop@krainaodkrywcy.pl.  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
b) R – Czas reakcji rozwiązania usterki: 40%  (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 40)
c) U - udostępnienie kodu źródłowego strony programu: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 10)

Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C+R+U
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i przedmiotem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za cenę realizacji usługi otrzyma Oferent, który zaproponuje najniższą cenę.

b) Okres reakcji rozwiązania usterki

R= (Rm / Rb) * 40, gdzie

R – liczba punktów przyznana za kryterium reakcji rozwiązania usterki,
Rb – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) analizowanej oferty,
Rm – czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego (w godzinach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 40) za czas reakcji rozwiązania usterki od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego otrzyma Oferent, który zaproponuje najkrótszy czas reakcji rozwiązania usterki.

c) Udostępnienie kodu źródłowego strony programu

Kryterium weryfikowane będzie na zasadzie „udostępnia/nie udostępnia”. Za deklarację udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 10 punktów, za brak deklaracji udostępnienia kodu źródłowego Oferent otrzymuje 0 punktów.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia dla wskazanej usługi,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl.  

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Katarzyna Trzop
Tel. 534 971 870
e- mail: k.trzop@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 06.12.2018 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17-00 w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy dostawcy produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie


ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342922019, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. J. H. Dąbrowskiego 20 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w projekcie wyniesie 92. Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci załącznika nr 1 do zapytania.
3. Liczba przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców, co będzie miało wpływ na częstotliwość dostawy produktów żywnościowych.
4. Produkty żywnościowe będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.
5. O ilości produktów żywnościowych na jakie będzie zapotrzebowanie w danym dniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę do godz. 15 dnia poprzedzającego dzień o którym mowa wyżej. Wykonawca będzie dostarczał produkty żywnościowe na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji.
6. Wykonawca będzie wystawiał WZ za każdą dostawę oraz fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną ilością produktów żywnościowych do placówki zlokalizowanej przy ul. J. H. Dąbrowskiego 20 w Krakowie.
 7. Wykonawca podejmuje się dostarczać produkty żywnościowe do godziny 06:30 dnia, na który zgłoszone zostanie zapotrzebowanie.
8. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być naturalne, najwyższej jakości, z gwarancją świeżości, dostosowane do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 •    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 •    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 •    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 •    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
9.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów żywnościowych we właściwych opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej jakości.
10. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji. 


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy:19.12.2018 r.
Planowany termin realizacji dostawy: 20.12.2018 r. – 30.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa: ul. J. H. Dąbrowskiego 20.


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (załącznik nr 3), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent może dołączyć rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 i/lub oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5) i/lub oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (załącznik nr 6).


 IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 18.12.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) oraz rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: k.trzop@krainaodkrywcy.pl


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem Oferent może zostać wykluczony z postępowania.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Katarzyna Trzop, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.trzop@krainaodkrywcy.pl


VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena brutto za produkty w ramach poszczególnych kategorii produktów żywnościowych (Nabiał, Pieczywo, Jaja, Ryby, Mięso, Warzywa i owoce, Produkty suche) stanowiących przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem punktów od 1 do 10 w sekcji I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 – 10%.
•    Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%
•    Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – 10%
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)
c) K – Klauzule społeczne: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
d) D – Deklaracja gotowości: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).
Właściwa dla każdej kategorii produktów żywnościowych liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R + K + D
Za najkorzystniejszą ofertę dla danej kategorii produktów żywnościowych zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.


IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za realizację dostawy zgodnie z opisem zamówienia).
Każda kategoria produktów żywnościowych zostanie oceniona osobno.
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
 Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
b) Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych (lata 2015-2018).
 Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać max 10 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji dotyczących dotychczasowej realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki).  
Liczba rekomendacji    
Liczba punktów
1 – 5    5
6 i >    10
Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10 pkt.  w przypadku spełnienia kryterium: w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5).
d) Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy.
 Za kryterium deklaracji można uzyskać 10 pkt. Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które złożą oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6).
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach dla danej kategorii produktów żywnościowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w ramach danej kategorii produktów żywnościowych, która uzyska największą liczbę punktów.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
 2. Oferent składa ofertę obejmującą poszczególne kategorie produktów żywnościowych stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie dostawy Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto każdego produktu z danej kategorii produktów żywnościowych,
- rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 (jeśli dotyczy),  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy),
- oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych
do placówki tego samego dnia dostawy (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora dostawy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XIV. ZMIANY W UMOWIE
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących okresu realizacji dostawy produktów żywnościowych i/lub godzin dostawy produktów.
2.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących daty zakończenia świadczenia usługi ze względu na wydłużenie okresu realizacji projektu.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

 

 

Zatwierdził: 
Katarzyna Trzop – Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail k.trzop@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym Wykonawcy:
Zapytanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Data publikacji: 29.11.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 285 m2 na ul. Odmętowej 97 (31-979 Kraków) o powierzchni użytkowej na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o powierzchni o powierzchni 285 m2 na ul. Odmętowej 97 (31-979 Kraków) na lokal o funkcji żłobka w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.
1.    Stworzenie koncepcji projektu architektonicznego 
2.    Przygotowanie projektu architektonicznego według zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z przygotowaniem dokumentów związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia:
1.    Stworzenie koncepcji projektu architektonicznego do: 21.12.2018r.
2.    Przygotowanie projektu architektonicznego według zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji wraz z przygotowaniem dokumentów związanych ze zmianą sposobu użytkowania lokalu do: 28.12.2018r. 
Miejsce: lokal na ul. Odmętowej 97 (31-979 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 06.12.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) 
i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
 
Wybrany wykonawca: 
Jan Mróz Gajdaros 
ul. Władysława Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP 6772257825
REGON 366249902

Data publikacji: 28.11.2018 r.

 

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17 w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy dostawcy produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342922019, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Piltza 42 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w projekcie wyniesie 104. Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci załącznika nr 1 do zapytania.
3. Liczba przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców, co będzie miało wpływ na częstotliwość dostawy produktów żywnościowych.
4. Produkty żywnościowe będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 25.06.2019 r.
5. O ilości produktów żywnościowych na jakie będzie zapotrzebowanie w danym dniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę do godz. 15 dnia poprzedzającego dzień o którym mowa wyżej. Wykonawca będzie dostarczał produkty żywnościowe na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji.
6. Wykonawca będzie wystawiał WZ za każdą dostawę oraz fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną ilością produktów żywnościowych do placówki zlokalizowanej przy ul. Piltza 42 w Krakowie.
 7. Wykonawca podejmuje się dostarczać produkty żywnościowe do godziny 06:30 dnia, na który zgłoszone zostanie zapotrzebowanie.
8. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być naturalne, najwyższej jakości, z gwarancją świeżości, dostosowane do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
 •    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
 •    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
 •    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
 •    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
9.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów żywnościowych we właściwych opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej jakości.
10. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w oparciu o przewidywane zużycie będzie określone w cenie brutto. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych wpływających na cenę +/- o 30% na poszczególne produkty określone w specyfikacji. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 08.12.2018 r.
Planowany termin realizacji dostawy: 20.12.2018 r. - 25.06.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa: ul. Dr Jana Piltza 42.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (załącznik nr 3), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent może dołączyć rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 i/lub oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5) i/lub oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (załącznik nr 6).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 06.12.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) oraz rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem Oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena brutto za produkty w ramach poszczególnych kategorii produktów żywnościowych (Nabiał, Pieczywo, Jaja, Ryby, Mięso, Warzywa i owoce, Produkty suche) stanowiących przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem punktów od 1 do 10 w sekcji I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 – 10%.
•    Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%
•    Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – 10%
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)
c) K – Klauzule społeczne: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
d) D – Deklaracja gotowości: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).
Właściwa dla każdej kategorii produktów żywnościowych liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R + K + D

Za najkorzystniejszą ofertę dla danej kategorii produktów żywnościowych zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za realizację dostawy zgodnie z opisem zamówienia).
Każda kategoria produktów żywnościowych zostanie oceniona osobno.

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
 Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych (lata 2015-2018).
 Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać max 10 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji dotyczących dotychczasowej realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki).  

Liczba rekomendacji    
Liczba punktów
1 – 5    5
6 i >    10

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10 pkt.  w przypadku spełnienia kryterium: w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5).
d) Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy.
 Za kryterium deklaracji można uzyskać 10 pkt. Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które złożą oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania.
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
 Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6).
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach dla danej kategorii produktów żywnościowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w ramach danej kategorii produktów żywnościowych, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
 2. Oferent składa ofertę obejmującą poszczególne kategorie produktów żywnościowych stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie dostawy Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto każdego produktu z danej kategorii produktów żywnościowych,
- rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 (jeśli dotyczy),  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy),
- oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych
do placówki tego samego dnia dostawy (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora dostawy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących okresu realizacji dostawy produktów żywnościowych i/lub godzin dostawy produktów.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził: 
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu 
Tel. 531 789 787 
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJE O WYBRANYM WYKONAWCY

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

Data publikacji 29.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu mebli do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.
 
Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble
 
ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,  NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545, tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17.  Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 07 listopada 2018 r.
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 26 listopada 2018 r.,
etap II – nie później niż 14 grudnia 2018 r.  
Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Nowowiejskiej 11

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 06 listopada 2018 r. do godz. 8:00 (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 06 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (zał. nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (zał. 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy
przy ul. Bronowickiej 86/2 w Krakowie lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego
w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2.    Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego
od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące
w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3.    Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4.    Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych
lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5.    Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.  
6.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 14.12.2018 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących terminu dostawy.
14.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII.    PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w 2 etapach:  etap I – do 26 listopada 2018 r. (dostawa kompletu wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”)
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II – do 14 grudnia 2018 r. (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Asystent Kierownika Projektu, Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.  

IX.    KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:  
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
 
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
 
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b) Okres udzielenia gwarancji  
 
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
 
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,  
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
 
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
 
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,  
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
-    cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
-    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 3),
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p)    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy przedmiotu zamówienia.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

XIII.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja     o     wyborze     najkorzystniejszej     oferty     zamieszczona     zostanie     na     stronie
Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV.    FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Osoba kontaktowa:
Paweł Wołtosz
Tel. 535 280 231
e- mail: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji 15.10.2018 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17 w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach przy ul. Królewskiej 55 i ul. Nowowiejskiej 11 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 90.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówkach w Krakowie przy ul. Królewskiej 55 i ul. Nowowiejskiej 11, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
• Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
• Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
• Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
• Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
• Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 25.10.2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 25.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: dwie placówki zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdujące się na terenie miasta Krakowa: przy ul. Królewskiej 55 oraz przy ul. Nowowiejskiej 11.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 23.10.2018 r. do godz. 8:00 (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Działalność Realizatora musi obejmować społeczną i zawodową integrację osób będących członkami co najmniej jednej z poniższych grup społecznie marginalizowanych:
a) osób  niepełnosprawnych  w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 777, z późn. zm.);
b) bezrobotnych   w   rozumieniu ustawy z   dnia   20   kwietnia   2004   r.   o   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
e) osób  bezdomnych  w  rozumieniu ustawy z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 38, z późn. zm.);
f) osób,  które  uzyskały  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  status  uchodźcy  lub  ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca  2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U.  z  2017  r. poz. 60, z późn. zm.);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności  będących  członkami  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  w rozumieniu ustawy z  dnia  6  stycznia  2005  r.  o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).
lub:
W związku z realizacją zamówienia Realizator zatrudnia osoby z co najmniej jednej z poniższych grup:
a) bezrobotnych   w   rozumieniu ustawy z   dnia   20   kwietnia   2004   r.   o   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
c) osób niepełnosprawnych  w  rozumieniu ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
d) innych osób niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z  dnia  13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Realizatora warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
• Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
• Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 30%.

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę  brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.  


Liczba rekomendacji    
Liczba punktów

1 – 5    5
6 – 10    10
11 – 15    20
16 i >    30

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Osoba kontaktowa:

Paweł Wołtosz

Tel. 534 971 870

E- mail: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 04.10.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wspieranie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu wyposażenia meblowego do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli i wyposażenia w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17. 
Szczegółowa lista mebli oraz wyposażenia wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 15.10.2018 r.
Planowany termin realizacji umowy: Etap I najpóźniej do 24 październik 2018 roku, Etap II do 31 październik 2018 r. 
Miejsce: ul.  Dr Jana Piltza 42 (30-392 Kraków)
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 12.10.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 12.10.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy. 
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 31.10.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach: 
Etap I - do 25 października 2018 roku (dostawa kompletu wyposażenia do żłobka wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
Etap II – do 31 października 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 530 393 605 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl.  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena
(dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:

Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu

Tel. 530 393 605

E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

TMClab Tomasz Mróz

Data publikacji: 03.10.2018 r. 

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.10.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 252,94 m2 na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 252,94 m2 na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.
Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach: 
1.    Przedstawienie Zamawiającemu koncepcji projektu architektonicznego 
2.    Przygotowanie projektu zgodnie z zaakceptowaną koncepcją 
3.    Złożenie dokumentów o zmianie sposobu użytkowania 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 17.10.2018r.
Przedstawienie koncepcji projektu architektonicznego: do 31.10.2018r.
Przygotowanie projektu zgodnie z zaakceptowaną koncepcją: do 21.11.2018r.
Złożenie dokumentów o zmianie sposobu użytkowania: do 24.12.2018r.
Miejsce: lokal na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 11.10.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Małgorzata Bolanowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) 
i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania
.
XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Małgorzata Bolanowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.bolanowska@krainaodkrywcy.pl

Wybrany wykonawca:
Jan Mróz Gajdaros 
ul. Władysława Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP 6772257825
REGON 366249902

Data publikacji 29.09.2018 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie IV” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17 w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy dostawcy produktów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
15500000-3 Produkty mleczarskie

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do przygotowania posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Dąbrowskiego 20 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie IV” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w projekcie wyniesie 92. Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiono w postaci załącznika nr 1 do zapytania.
3. Liczba przygotowywanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców, co będzie miało wpływ na częstotliwość dostawy produktów żywnościowych.
4. Produkty żywnościowe będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.
5. O ilości produktów żywnościowych na jakie będzie zapotrzebowanie w danym dniu Zamawiający poinformuje Wykonawcę do godz. 15 dnia poprzedzającego dzień o którym mowa wyżej. Wykonawca będzie dostarczał produkty żywnościowe na podstawie uzyskanych od Zamawiającego informacji.
6. Wykonawca będzie wystawiał WZ za każdą dostawę oraz fakturę/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną ilością produktów żywnościowych do placówki zlokalizowanej przy ul. Dąbrowskiego 20 w Krakowie.
7. Wykonawca podejmuje się dostarczać produkty żywnościowe do godziny 06:30 dnia, na który zgłoszone zostanie zapotrzebowanie.
8. Produkty żywnościowe dostarczane przez Wykonawcę muszą być naturalne, najwyższej jakości, z gwarancją świeżości, dostosowane do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane produkty żywnościowe muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
9.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania produktów żywnościowych we właściwych opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej jakości.
10. Wykonawca daje gwarancję utrzymania stałej, zadeklarowanej w ofercie ceny produktów żywnościowych przez cały okres trwania umowy.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 09.10.2018 r.
Planowany termin realizacji dostawy: 10.10.2018 r. - 30.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Krakowa: ul. Dąbrowskiego 20.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora z Zamawiającym (załącznik nr 3), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent może dołączyć rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 i/lub oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 5) i/lub oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (załącznik nr 6).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 09.10.2018 r. do godz. 8:00 (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego / na wskazany adres mailowy). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6) oraz rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez Oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem Oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena brutto za produkty w ramach poszczególnych kategorii produktów żywnościowych (Nabiał, Pieczywo, Jaja, Ryby, Mięso, Warzywa i owoce, Produkty suche) stanowiących przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem punktów od 1 do 10 w sekcji I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 – 10%.
•    Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%
•    Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy – 10%

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 10% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 10)
c) K – Klauzule społeczne: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
d) D – Deklaracja gotowości: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej kategorii produktów żywnościowych liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R + K + D

Za najkorzystniejszą ofertę dla danej kategorii produktów żywnościowych zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

a) Cena (dotyczy ceny za realizację dostawy zgodnie z opisem zamówienia).
Każda kategoria produktów żywnościowych zostanie oceniona osobno.

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę brutto oraz wszystkie koszty związane z realizacją dostawy. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych (lata 2015-2018).
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać max 10 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji dotyczących dotychczasowej realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi do lat 3 (żłobki).  

Liczba rekomendacji    
Liczba punktów

1 – 5    5
6 i >    10

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10 pkt.  w przypadku spełnienia kryterium: w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zapytania.

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 5).

d) Deklaracja gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy.
Za kryterium deklaracji można uzyskać 10 pkt. Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmioty, które złożą oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zapytania.

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% (0 pkt.)
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 6).

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach dla danej kategorii produktów żywnościowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, w ramach danej kategorii produktów żywnościowych, która uzyska największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą poszczególne kategorie produktów żywnościowych stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie dostawy Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto każdego produktu z danej kategorii produktów żywnościowych,
- rekomendacje dotyczące realizacji dostaw produktów żywnościowych do placówek żłobkowych w latach 2015-2018 (jeśli dotyczy),  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy),
- oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora dostawy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących okresu realizacji dostawy produktów żywnościowych i/lub godzin dostawy produktów.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy wykaz produktów żywnościowych
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych
Załącznik nr 6 – Oświadczenie wraz z deklaracją gotowości dwukrotnego dowozu produktów żywnościowych do placówki tego samego dnia dostawy

Osoba kontaktowa:
Paweł Wołtosz
Tel. 535 280 231
E- mail: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym Wykonawcy:
Zapytanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Data publikacji 25.09.2018 r.

W związku realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17 w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach przy ul. Królewskiej 55 i ul. Nowowiejskiej 11 w Krakowie, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 90.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówkach w Krakowie przy ul. Królewskiej 55 i ul. Nowowiejskiej 11, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 03.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: dwie placówki zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdujące się na terenie miasta Krakowa: przy ul. Królewskiej 55 oraz przy ul. Nowowiejskiej 11.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 03.10.2018 r. do godz. 8:00 (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.
•    Klauzule społeczne- w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c) K – Klauzule społeczne: 10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R + K

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę  brutto i netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.  

    
Liczba rekomendacji   Liczba punktów
       1 – 5                             5
       6 – 10                          10
      11 – 15                         15
       16 i >                           20

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie max 10pkt.  w przypadku spełnienia kryterium:
w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0% ( 0 pkt.)
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto i netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Osoba kontaktowa:
Paweł Wołtosz
Tel. 535 280 231
E- mail: p.woltosz@krainaodkrywcy.p

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
ATA SPÓŁKA AKCYJNA

 

Data publikacji: 20.09.2018r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówce przy ul. Popiełuszki 36 w Sosnowcu, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08-01.03-24-05EE/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 60. 
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji. 
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia. 
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówce w Sosnowcu przy ul. Popiełuszki 36, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. 
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi. 
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej, itp.). 
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury. 
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 
15. Realizator usługi ma obowiązekzabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 01.10.2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: pomiędzy 01.10.2018 r. a 05.10.2018 r.-28.02.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: placówka zajmująca się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdująca się na terenie miasta Sosnowiec przy ul. Popiełuszki 36.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 28.09.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie 28.09.2018r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2,załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu Zamawiającego przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-059 Katowice lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu,Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977lub adresem mailowym a.dunin@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
•    Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%, 
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.
•    Klauzule społeczne- w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c) K – Klauzule społeczne10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R + K

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
a) Cena (dotyczy ceny brutto za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium cenybrutto
Cm – Cena brutto najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb– Cena brutto analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę  brutto i netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3. 

Liczba rekomendacji - Liczba punktów 

1 – 4        5 pkt
5 – 10     10 pkt
11 –15    15 pkt
16 i >      20 pkt

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt. 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie max 10pkt.  w przypadku spełnienia kryterium:
w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma  0 pkt. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi).3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2017, 
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy ).
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.ploraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków oraz miejsca ich dostawy. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Anna Dunin
Tel. 531 661 977
E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 21.09.2018r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wspieranie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu wyposażenia gastronomicznego do kuchni wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39220000-0 – Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe.

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego w lokalu gastronomicznym powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17. 
Szczegółowe zestawienie wyposażenia gastronomicznego wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 1.10.2018 rok
Termin realizacji umowy: 26 październik 2018 roku 
Miejsce: ul.  dr. Jana Piltza 42 (30-392 Kraków)
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 29.09.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 29.09.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.sasowska@krainaodkrywcy.pl. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia oraz montażu wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie. Na czas naprawy Realizator  zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zamienny o takich samych parametrach jak sprzęt właściwy.
3. Sprzęt zamienny będzie dostarczany w ciągu 6 godzin od zgłoszenia awarii i będzie miał takie same parametry jak sprzęt właściwy. 
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w lokalu gastronomicznym.
5. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 36 miesięcy. 
7. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 26.10.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
8. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
10. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
13. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
16. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru pomieszczeń.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi na podstawie faktury zgodnej z Załącznikiem nr 1 „Zestawienie wyposażenia gastronomicznego” wystawionej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Marta Sasowska, pod numerem tel. 531789787 lub adresem mailowym m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena
(dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 50, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 

G = (Gb / Gm) * 50, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 50) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto oraz brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru, oraz cenę (PLN netto) dostawy i montażu towarów.
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Marta Sasowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Gastro-Pack Michał Henzel

Data publikacji: 19.09.2018 r.

W związku z planowaną realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17 w okresie 01.03.2018r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Nowowiejskiej 11 w Krakowie o łącznej powierzchni
150,52 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
−    wykonanie prac wyburzeniowych (materiał i robocizna) – 70 m2  zgodnie z Załącznikiem nr 6
−    modyfikacja i dobudowa ścianek działowych (materiał + robocizna) – 300 m2
−    wykonanie gładzi na ścianach (materiał i robocizna) – 325 m2
−    wykonanie sufitów podwieszanych (materiał i robocizna) – 150,52 m2
−    malowanie lokalu (materiał i robocizna) – 375 m2,
−    flizowanie (materiał i robocizna) – 110 m2,
−    cokoliki (materiał i robocizna) – 30mb,
−    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) – 16 punktów zgodnie z Załącznikiem nr 1,
−    wykonanie zmian instalacji elektrycznej (materiał i robocizna) – włącznik, gniazda, lampy – 70 punktów
−    wykonanie zmian instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z Załącznikiem nr 1 i nr 6 – 12 punktów
−    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna) – 9 sztuk zgodnie z Załącznikiem nr 1 i Załącznikiem nr 5
−    demontaż witryn, drzwi – 17 sztuk,
−    zakup wykładziny dywanowej (materiał i obszycie) – 1 szt. o wymiarach 5 x 3 m (15 m2), 1 szt. o wymiarach 5 x 4 m
(20 m2),
−    zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) – 105 m2
−    zakup i montaż zaworu regulacji temperatury (materiał i robocizna) – 2 sztuki
−    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu (materiał i robocizna) – 3 punkty
−    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej (materiał i robocizna) – 2 sztuki klimatyzatorów, 1 kurtyna powietrzna
−    zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) – 1 centrala + 3 czujniki
−    zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (materiał i robocizna) – 3 sztuki
−    zakup i montaż umywalek z bateriami (materiał i robocizna) – 6 sztuk
−    zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (materiał i robocizna) – 4 sztuki
−    zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (materiał i robocizna) – 1 sztuka

Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 05.10.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 05.10.2018 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 09.11.2018 r.
Miejsce: ul. Nowowiejska 11, 30-052 Kraków

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 3, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 04.10.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 04.10.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi
z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 09.11.2018 r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Grzegorz Jasiński pod numerem tel. 12 633 33 67.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena brutto za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
− cenę brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3),
− Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
− podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5)
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego:
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Grzegorz Jasiński – Kierownik Projektu
Tel. 12 633 33 67
E- mail: biuro@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 07.09.2018r.

W związku z planowaną realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 w okresie 01.03.2018r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę przedszkolną.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie o łącznej powierzchni 420m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki przedszkolnej.
Zamówienie obejmuje:
-    wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem - 800 m2
-    wykonanie sufitów podwieszanych – 420 m2-    malowanie lokalu - 950 m2
-    flizowanie – 235 m2
-    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych – 20 punktów
-    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż – 20 sztuk
-    modyfikację części ścianek działowych i dobudowy ścianek – 200 m2
-    wykonanie zmian instalacji elektrycznej – 36 punktów
-    zakup i montaż paneli podłogowych – 250 m2
-    zakup i montaż wykładziny dywanowej z cokolikami – 160 m2
-    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu – 5 punktów
-    wykonanie zmian w oświetleniu w tym lampa awaryjna – 15 punktów
-    montaż instalacji wentylacyjnej – 1
-    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej – 5 klimatyzatorów + 1 kurtyna powietrzna
-    zakup systemu alarmowego z montażem - centrala + 5 czujników
-    zakup i montaż 7 zestawów WC podtynkowych
-    zakup i montaż 15 umywalek
-    zakup i montaż 3 zlewozmywaków kuchennych
-    zakup i montaż 2 brodzików
-    zakup i montaż 19baterii
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
Planowany termin podpisania umowy: 25.09.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 28.09.2018 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 20.11.2018 r.
Miejsce: ul. Wieniawskiego 143 Rzeszów

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 2, złożyć
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 21.09.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 21.09.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
Projekt „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” Sieć Edukacyjna Kraina Odkrywcy ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków tel./fax +48 12 633 33 67
e-mail: biuro@krainaodkrywcy.pl    www.krainaodkrywcy.pl
 
V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 20.11.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Magdalena Staniewska pod numerem tel. 512-704-715.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.    OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

Projekt „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” Sieć Edukacyjna Kraina Odkrywcy ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków tel./fax +48 12 633 33 67
e-mail: biuro@krainaodkrywcy.pl    www.krainaodkrywcy.pl
c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
-    cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2),
-    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
-    podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3)
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja    o    wyborze    najkorzystniejszej    oferty    zamieszczona    zostanie    również    na    stronie    Zamawiającego:
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Magdalena Staniewska - Kierownik Projektu
Tel. 512704715
E- mail: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

Nierozstrzygnięte 

Opis

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający:

GINT Grzegorz Jasiński
ul. M. Konopnickiej18/40, 33 – 300 Nowy Sącz

Dotyczy:

Zapytania ofertowego nr 5/RZE/2018 na wybór Wykonawcy prac remontowych celem przystosowania lokalu pod placówkę przedszkolną

Dane o ofertach:
liczba złożonych ofert: 1
liczba odrzuconych ofert: 0
liczba wykluczonych Wykonawców: 0

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przez Alpaline SPW Jakub Niemiec opiewa na kwotę 
224 345,83 zł netto (275 945,37 zł brutto). Mając na uwadze, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 113 821,14 zł netto (140 000,00 zł brutto) i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, iż wypełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania.

Data publikacji: 30.08.2018

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu mebli do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym 
w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie IV” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17. 
Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 10.09.2018 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 14 września 2018 roku, etap II – nie później niż do 21 września 2018 roku 
Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 20
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 07.09.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 07.09.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres p.woltosz@krainaodkrywcy.pl. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy. 
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 21.09.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach: 
etap I – do 14 września 2018 roku (dostawa kompletu wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II – do  21 września 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Asystent Kierownika Projektu, Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Najniższa cena brutto spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena brutto analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Grzegorz Jasiński - Kierownik Projektu
Tel. 12 633 33 67
E- mail: biuro@krainaodkrywcy.pl

Informacje o wybranym Wykonawcy:
Zapytanie nierozstrzygnięte - brak ofert

Data publikacji: 24.08.2018r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17,  realizowanego w okresie od 01.03.2017r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej  Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia na potrzeby realizowanego projektu. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku, od 3 do 5 roku życia  przebywających w Przedszkolu  przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. liczba dzieci w przedszkolu wynosi 80
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w przedszkolu oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. 
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji. 
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia. 
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w przedszkolu w Rzeszowie przy ul Wieniawskiego 143 , tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. 
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi. 
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od 3 do 5 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej). 
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury. 
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w przedszkolu należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 29.09.2018 r. do 28.02.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: przedszkole znajdujące się na terenie miasta Rzeszów przy ul Wieniawskiego 143

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) , oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych (załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 1.09.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2,  załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres:m.staniewska@krainaodkrywcy.pl 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Magdalena Staniewska, pod numerem tel. 512 704 715 lub adresem mailowym m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
•    Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%, 
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.
•    Klauzule społeczne – 10%
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c) K – Klauzule społeczne (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R + K
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek przedszkolnych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek żłobkowych. 

 
Liczba rekomendacji Liczba punktów 
1 - 4  5
5 - 10 10
11 - 15 15
16 i > 20

 

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt. 
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10% w przypadku spełnienia kryterium :
w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania
Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma 0%
Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4)

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek przedszkolnych w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Magdalena Staniewska – Kierownik Projektu 
Tel. 512 704 715 
E- mail: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

 

Informacja o wybranym wykonoawcy

Nierostrzygnięte - brak ofert 

Data publikacji: 17.08.2018r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w placówkach przy ul. Kotlarza 6 i ul. Leśnego Potoku 61 w Katowicach, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08-01.03-24-05D3/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci wynosi 120. 
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r. 
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji. 
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia. 
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi do lat 3 w placówkach w Katowicach przy ul. Kotlarza 6 i ul. Leśnego Potoku 61, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy. 
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi. 
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej, itp.). 
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury. 
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego. 
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 27.08.2018 r.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: 03.09.2018 r. - 28.02.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: dwie placówki zajmujące się opieką nad dziećmi do lat 3, znajdujące się na terenie miasta Katowice: przy ul. Kotlarza 6 oraz przy ul. Leśnego Potoku 61.

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2), oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3) oraz oświadczenie dotyczące spełniania kryterium klauzul społecznych ( załącznik nr 4). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017. 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 25.08.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie 25.08.2018r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2, załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu Zamawiającego przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-059 Katowice lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres a.dunin@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Anna Dunin, pod numerem tel. 531 661 977 lub adresem mailowym a.dunin@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
•    Cena brutto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%, 
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 20%.
•    Klauzule społeczne - w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp) – 10%

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 20)
c) K – Klauzule społeczne10%  (maksymalna ilość możliwych od uzyskania punktów – 10 )
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt. (100%).

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + R + K

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI 
a) Cena (dotyczy ceny brutto za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny brutto
Cm – Cena brutto najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena brutto analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę  brutto i netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.

b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 20 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3.  

Liczba rekomendacji
Liczba punktów 

1 – 4    5 pkt
5 – 10    10 pkt
11 – 15    15 pkt
16 i >    20 pkt

Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt. 

Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

c) Klauzule społeczne – Kryterium społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie max 10 pkt.  w przypadku spełnienia kryterium:
w oparciu o klauzulę zatrudnieniową (art. 29 ust. 4 Pzp). Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy te podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności: osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 60% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zapytania.

Oferta która nie spełnia kryterium otrzyma  0 pkt. 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia (załącznik nr 4).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i brutto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek do opieki nad dziećmi do lat 3 w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych  (jeśli dotyczy ),
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: 

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. ZMIANY W UMOWIE 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków oraz miejsca ich dostawy. 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:


Osoba kontaktowa:
Anna Dunin
Tel. 531 661 977
E- mail: a.dunin@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 14.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr umowy RPPK.09.01.00-18-0083/17 realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w przedszkolu powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr umowy RPPK.09.01.00-18-0083/17. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 3.09.2018
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 30.09.2018 etap II – nie później niż 15.10.2018
Miejsce: Rzeszów, Przedszkole przy ul. Wieniawskiego 143   

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.08.2018 (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 22.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu (ul. Armii Krajowej 42B, 35-307 Rzeszów) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w przedszkolu.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy. 
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 15.10.2018. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach: 
etap I – 30.09.2018 (dostawa kompletu wyposażenia do przedszkola wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II 15.10.2018 (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Magdalena Staniewska, pod numerem tel. 512  704 715 lub adresem mailowym: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto oraz PLN brutto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Magdalena Staniewska - Kierownik Projektu
Tel. 512 704 715
E- mail: m.staniewiska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 10.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu wyposażenia gastronomicznego do kuchni wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39220000-0 –  Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe.

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego w lokalu gastronomicznym powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17. 
Szczegółowa lista wyposażenia gastronomicznego wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 21.08.2018 rok
Termin realizacji umowy: 14 września 2018 roku 
Miejsce: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 20, Kraków

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 20.08.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 20.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.  

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia  oraz montażu wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie. Na czas naprawy Realizator zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zamienny o takich samych parametrach jak sprzęt właściwy.
3. Sprzęt zamienny będzie dostarczony w ciągu 6 h od zgłoszenia awarii i będzie miał takie same parametry jak sprzęt właściwy.
4. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w lokalu gastronomicznym.
5. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
6. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 36 miesięcy. 
7. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 14.09.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
8. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
10. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
13. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.
16. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru pomieszczeń.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi na podstawie faktury zgodnej 
z Załącznikiem nr 1 „Zestawienie wyposażenia gastronomicznego” wystawionej na podstawie  protokołu zdawczo-odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Asystent Kierownika Projektu, Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.   

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 50% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 50)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny brutto za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 50, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm – Cena brutto najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena brutto analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 
G = (Gb / Gm) * 50, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 50) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Gastro-Pack Michał Henzel
 

Data publikacji: 01.08.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu mebli do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17. 
Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 11.08.2018 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 31 sierpnia 2018 roku, etap II – nie później niż 15 wrzesień 2018 roku 
Miejsce: Kraków, żłobek przy ul. Królewskiej 55   

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 10.08.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 10.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.kapela@krainaodkrywcy.pl. 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy. 
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 15.09.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach: 
etap I – do 31 sierpnia 2018 roku (dostawa kompletu wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II – do  15 września 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.kapela@krainaodkrywcy.pl.  

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie
G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 31.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17-00, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 25.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wspieranie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 587,26 m2 przy ul.  Dr Jana Piltza 42 (30-392 Kraków), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej wraz z kuchnią:
Zamówienie obejmuje: 
- wykonanie prac wyburzeniowych ścianek działowych 45,6 m2 (wykonanie + materiały),
- skucie terakoty 160,19 m2 (wykonanie + materiały),
- modyfikację części ścianek działowych oraz dobudowę ścianek – 91,6 m2, według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie + materiały), 
- wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem (977,3 m2) według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie + materiały),
- malowanie dwukrotne ścian w pomieszczeniach: sale, pomieszczenie do rozmów z rodzicami, pomieszczenia socjalne, szatnia, korytarze – 850,5 m2 (wykonanie + materiały),
-  malowanie sufitu w kuchni farbą ceramiczną – 36,07 m2 (wykonanie + materiały),
- malowanie dwukrotne ścian w pomieszczeniach farbami zmywalnymi: kuchnia, zmywalnia – 126,8 m2 (wykonanie + materiały),
- montaż sufitów systemowych kasetonowych wraz z konstrukcją aluminiową w kuchni – 536,02 m2 (wykonanie + materiały),
- malowanie sufitów kasetonowych w salach na kolor – 350,75 m2 (wykonanie + materiały),
- ułożenie terakoty w pomieszczeniach: łazienki, kuchnia właściwa, szatnia, zmywak, myjnia termosów, magazyn warzyw, dezynfekcja jaj, gospodarcze – 214,15 m2 (wykonanie + materiały),
- ułożenie paneli podłogowych wraz z listwowaniem i podkładem w pomieszczeniach: sale, pomieszczenia socjalne, pomieszczenie do rozmów z rodzicami – 358,48 m2 (wykonanie + materiały),
- flizowanie ścian pomieszczeń: łazienki, socjalne, kuchnia właściwa, zmywak, myjnia termosów, magazyn warzyw, dezynfekcja jaj, gospodarcze – 264,7 m2 według projektu (wykonanie + materiały),
- zakup i montaż 1 brodzika + bateria, 10 zestawów WC, 11 umywalek + baterie, 2 zlewów socjalnych + baterie, 1 zlewu technicznego + bateria, (wykonanie + materiały) według Załącznika nr 2,
- zakup 29 drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał + wykonanie),
- zakup i montaż grzejnika naściennego drabinkowego – 4 sztuki, 
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał + wykonanie) – 2 sztuki,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej – włączniki, gniazda, lampy (materiał + wykonanie) – 97 punktów,
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (15 punktów), według Załącznika nr 2 (wykonanie + materiały), 
- projekt wykonawczy klimatyzacji,
- montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji w pomieszczeniu usytuowanym na pierwszej kondygnacji (garaże) przebicie w standardzie EI120 – 8 sztuk, montaż jednostek wewnętrznych wraz z osprzętem- 16 sztuk,
- zakup i montaż oświetlenia awaryjnego – 31 szt,
- zakup i montaż oświetlenia typu downlight – 45 pkt,
- zakup i montaż paneli LED – 86 pkt,
- zakup i montaż zlewu technicznego z baterią – 1 szt,
- montaż wyposażenia gastronomicznego,
- zakup i montaż kabin sanitarnych – 7 szt,
- podłączenie ciepłej wody użytkowej do lokali wraz z rozprowadzeniem podsufitowym,
- projekt instalacji elektrycznej w kuchni wraz z końcowymi pomiarami (rezystancja obwodów elektrycznych),
- wykonanie instalacji elektrycznej (wykonanie + materiały)
- montaż grzejników co – 23 szt,
- wykonanie instalacji internetowej (wykonanie i materiały),
- wykonanie instalacji monitoringu (wykonanie i materiały),
- pomiary instalacji wod-kan,
- zamiana miejscami drzwi wejściowych do lokalu,
- zakup i montaż szafki pod umywalkę – 2 szt.

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 16 sierpnia 2018 rok
Planowane rozpoczęcie prac: 16 sierpnia 2018 rok
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 30 września 2018 rok
Miejsce: ul. Dr Jana Piltza 42, 30-392 Kraków.
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 14.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.sasowska@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.09.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Marta Sasowska, pod numerem tel.531789787 lub adresem mailowym m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Marta Sasowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nie rostrzygnięto - brak ofert

 

Data publikacji 20.07.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 241 m2przy ul. Popiełuszki 36 (41-219Sosnowiec), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. 
Zamówienie obejmuje: 
- wymurowanie ścianki ogniowej wraz z obróbką tynkarską i malowaniem (14 m2) (wykonanie + materiały) 
- montaż okna wewnątrz ściany regipsowej (wykonanie + materiały) 
- rozprowadzenie punktów wentylacyjnych z montażem kratek (21 punktów) (wykonanie + materiały) 
- montaż grzejnika elektrycznego (łazienka) (wykonanie + materiały) 
- zakup i montaż bojlerów (2 sztuki) (wykonanie + materiały) 
- montaż i zakup oświetlenia ewakuacyjnego (2 punkty) (wykonanie + materiały) 
- montaż i zakup paneli LED (32 sztuki) (wykonanie + materiały) 
- montaż gniazd internetowych wraz z rozprowadzeniem instalacji oraz kamer (5 punktów) (wykonanie + materiały) 
- montaż rozdzielni elektrycznej wraz z osprzętem (wykonanie + materiały) 
- montaż i zakup klimatyzacji (2 jednostki) (wykonanie + materiały) 
- doprowadzenie wody do budynku z głównego przyłącza na odcinku 7 m (wykop + instalacja wodna) (wykonanie + materiały)

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 6 sierpień 2018 rok 
Planowane rozpoczęcie prac: 7 sierpień 2018 rok 
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 16 sierpień 2018 rok 
Miejsce: ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 03.08.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 03.08.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 1) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 2) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.nickel@krainaodkrywcy.pl.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VIzostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 16.08.2018roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę nettowykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę nettowraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonejoferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę nettowykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty,
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającegowww.krainaodkrywcy.ploraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nie rostrzygnięto - brak ofert

Data publikacji 02.07.2018

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 155,20 m2 na ul. Nowowiejskiej 11 (30-052 Kraków) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 155,20 m2 na ul. Nowowiejskiej 11 (30-052 Kraków) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy
w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się
w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2018 roku
Miejsce: lokal na ul. Nowowiejskiej 11 (30-052 Kraków)

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 10.07.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres p.woltosz@krainaodkrywcy.pl.

VI.    PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku.

VII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Asystent Kierownika Projektu, Paweł Wołtosz, pod numerem tel. 535 280 231 lub adresem mailowym p.woltosz@krainaodkrywcy.pl

VIII.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane
z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)  Oferta powinna zawierać:
- cenę netto i cenę brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane
przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie
z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone
(np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m) Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.kapela@krainaodkrywcy.pl
n) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo b spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII.    FORMA FINANSOWANIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Grzegorz Jasiński - Kierownik Projektu
Tel. 12 633 33 67
E- mail: biuro@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty - JAN MRÓZ GAJDAROS, ul. Władysława Żeleńskiego, nr 18, 31-353 Kraków

Data publikacji 26.06.2018 r.

W związku z planowaną realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 w okresie 01.03.2018r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę przedszkolną.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Wieniawskiego 143  w Rzeszowie o łącznej powierzchni 420m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki przedszkolnej.
Zamówienie obejmuje:
-    wykonanie gładzi na ścianach wraz z malowaniem  - 800 m2
-    wykonanie sufitów podwieszanych – 420 m2
-    malowanie lokalu  - 950 m2
-    flizowanie – 235 m2
-    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych – 20 punktów 
-    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż – 20 sztuk 
-    modyfikację części ścianek działowych i dobudowy ścianek – 200 m2
-    wykonanie zmian instalacji elektrycznej – 36 punktów 
-    zakup i montaż paneli podłogowych  – 250 m2 
-    zakup i montaż wykładziny dywanowej z cokolikami – 160 m2 
-    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu – 5 punktów 
-    wykonanie zmian w oświetleniu w tym lampa awaryjna – 15 punktów 
-    montaż instalacji wentylacyjnej – 1 
-    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej – 5 klimatyzatorów + 1 kurtyna powietrzna 
-    zakup systemu alarmowego z montażem - centrala + 5 czujników  
-    zakup i montaż 7 zestawów WC podtynkowych 
-    zakup i montaż 15 umywalek  
-    zakup i montaż 3 zlewozmywaków kuchennych 
-    zakup i montaż 2 brodzików 
-    zakup i montaż 19baterii 
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.


II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 11.07.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 16.07.2018 r. 
Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.08.2018 r. 
Miejsce: ul. Wieniawskiego 143 Rzeszów

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 2, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 10.07.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 10.07.2018 r.  nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.08.2018  roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Magdalena Staniewska  pod numerem tel. 512-704-715. 

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.    OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
−    cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2),
−    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
−    podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3)
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: 
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Magdalena Staniewska - Kierownik Projektu
Tel.  512704715
E- mail: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Nie rostrzygnięto - brak ofert
 

Data publikacji 22.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17/00, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 587,26 m2 na ul. Jana Piltza 42 (30-392 Kraków) na lokal o funkcji żłobka wraz z kuchnią.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 587,26 m2 na ul. Jana Piltza 42 (30-392 Kraków) na lokal o funkcji żłobka wraz z kuchnią dla projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)” o nr RPMP.08.05.00-12-0086/17/00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2018 roku
Miejsce: lokal na ul. Piltza 42 (30-392 Kraków)
 

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 29.06.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres m.sasowska@krainaodkrywcy.pl 

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Marta Sasowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) 
i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (II)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:
 

Zatwierdził:
Marta Sasowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Firma Gajdaros Kraków

Data publikacji 22.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00, realizowanego w okresie od 01.05.2018 r. do 31.08.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 252,94 m2 na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 252,94 m2 na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)” o nr RPMP.08.05.00-12-0087/17/00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2018 roku
Miejsce: lokal na os. Kombatantów 9 (31-630 Kraków


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 29.06.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl


VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Marta Sasowska, pod numerem tel. 531 789 787 lub adresem mailowym m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) 
i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (III)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Marta Sasowska - Kierownik Projektu
Tel. 531 789 787
E- mail: m.sasowska@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
W związku z niemożnością zapewnienia realizacji zamówienia przez Beneficjenta w terminie od 31 lipca 2018 roku odstąpiono od wyboru oferenta i podpisania umowy. 

Data publikacji 20.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie, dostawie oraz montażu barierek do drzwi oraz osłonek na kaloryfery do dwóch żłobków w Bytomiu.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż barierek do drzwi oraz osłonek na kaloryfery do dwóch żłobków w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00. Szczegółowa lista wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 29.06.2018 rok
Termin realizacji umowy: najpóźniej do 10.07.2018 rok
Miejsce: Bytom, Żłobek 1 ul. Strzelców Bytomskich 129, Żłobek 2 ul. Pułaskiego 49

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 27.06.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 27.06.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu Zamawiającego przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 5, 40-059 Katowice lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 10.07.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz poprawnie wystawionej faktury VAT.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mail k.nickel@krainaodkrywcy.pl

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

b) Okres udzielenia gwarancji
G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.
Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),

m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu, 
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Bytomiu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji 19.06.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 300 m2 w Sosnowcu na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 300 m2 mieszczącego się w Sosnowcu na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 06.07.2018 roku
Miejsce: Sosnowiec

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 26.06.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 60% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mailowym k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia,
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.nickel@krainaodkrywcy.pl 
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Anulowane z powodu rezygnacji z lokalu. 

Data publikacji 05.06.2018.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie kompletu mebli do żłobka wraz z dostawą oraz montażem.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobku powstającym w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk stanowi Załącznik nr 1.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 14.06.2018 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 2 lipca 2018 roku, etap II – nie później niż 21 sierpień 2018 roku 
Miejsce: Sosnowiec, żłobek przy ul. Popiełuszki 36


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 12.06.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 12.06.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze Projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.nickel@krainaodkrywcy.pl.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy. 
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 21.08.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
12. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach: 
etap I – do 2 lipca 2018 roku (dostawa kompletu wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego,
etap II – do  21 sierpnia 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mailowym k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + G
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji 

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty, 
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierostrzygnięte - brak ofert 

Data publikacji: 21.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową. 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 734-292-20-19, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 241 m2 przy ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. 
Zamówienie obejmuje: 
- wykonanie prac wyburzeniowych 20 m2 (wykonanie + materiały),
- modyfikację części ścianek działowych oraz dobudowę ścianek o łącznej powierzchni 200 m2, według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie + materiały), 
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (570 m2) według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie + materiały),
- flizowanie pomieszczeń (81 m2), według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie + materiały), 
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (16 punktów), według Załącznika nr 2 (wykonanie + materiały), 
- zakup i montaż 2 brodzików + baterie, 4 zestawów WC, 6 umywalek + baterie, 4 zlewy + baterie (wykonanie + materiały) według Załącznika nr 2,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej – włącznik, gniazda, lampy (materiał + wykonanie) – 67 punktów,
- zakup 14 drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał + wykonanie),
- zakup i montaż paneli podłogowych na pow. 209 m2 (materiał + wykonanie),
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał + wykonanie) – 1 sztuka,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego (materiał + wykonanie) – 240 m2.

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca. 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 6 czerwca 2018 rok
Planowane rozpoczęcie prac: 7 czerwca 2018 rok
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 31 lipca 2018 rok
Miejsce: ul. Popiełuszki 36, 41-219 Sosnowiec

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 05.06.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 05.06.2018 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.nickel@krainaodkrywcy.pl.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 31.07.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria: 
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę netto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług. 
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych. 
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. 
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty. 
p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu realizacji.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 18.05.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 31.01.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej poszukujemy  Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu  architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania  lokalu przy ul. Wieniawskiego 143 w Rzeszowie ( pow. 400m2) na lokal o funkcji Przedszkola.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,
 
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowanie lokalu o pow.400m2 przy ul. Wieniawskiego 143 na lokal o funkcjach przedszkola dla projektu  „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie” o nr RPPK.09.01.00-18-0083/17 Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w Załączniku nr 1. Rzut pomieszczeń stanowi Załącznik nr 4.
 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 11.04.2018r
Miejsce: ul. Wieniawskiego 143 Rzeszów

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).
 
IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty należy składać do dnia 25.05.2018r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.
 
V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT

Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl
 
VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej na przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Magdalena Staniewska, pod numerem tel. 512 704 715 lub adresem mail m.staniewska@krainaodkrywcy.pl.
 
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę
zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej
usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z
realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty
wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia
nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez
osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania całości zamówienia,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane
przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą
z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z
późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do
wiadomości Zamawiającego”,
l) W przypadku, gdy oferta składana jest osobiście, wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany
oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione.
Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy 
składaniu oferty,
n) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje
zgodnie z zasadami składania oferty.
 
IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający opublikuje wyniki postępowania na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl.
 
XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 
XII. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Rzeszowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Magdalena Staniewska - Kierownik Projektu
Tel. 512 704 715
E- mail: m.staniewska@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 18.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17 realizowanego w okresie 01.03.2018r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20 w Krakowie o łącznej powierzchni 472,75 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
-    wykonanie prac wyburzeniowych (materiał i robocizna) – 100 m2 
-    modyfikacja i dobudowa ścianek działowych (materiał + robocizna) – 365 m2
-    wykonanie gładzi na ścianach (materiał i robocizna) – 1050 m2
-    wykonanie sufitów podwieszanych (materiał i robocizna) – 472,75 m2
-    malowanie lokalu (materiał i robocizna) – 1525 m2
-    flizowanie (materiał i robocizna) – 214,5 m2
-    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) – 29 punktów zgodnie z Załącznikiem nr 1
-    wykonanie zmian instalacji elektrycznej (materiał i robocizna) – włączniki, gniazda, lampy – 218 punktów + 1 gniazdo siłowe
-    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna) – 29 sztuk zgodnie z Załącznikiem nr 1
-    zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) – 350 m2
-    zakup i montaż zaworu regulacji temperatury (materiał i robocizna) – 3 sztuki
-    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu (materiał i robocizna) – 7 punktów
-    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej (materiał i robocizna) – 4 sztuki klimatyzatorów, 4 kurtyny powietrzne 
-    zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) – 1 centrala + 12 czujników,
-    zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (materiał i robocizna) – 7 sztuk
-    zakup i montaż umywalek z bateriami (materiał i robocizna) – 9 sztuk
-    zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (materiał i robocizna) – 2 sztuki
-    zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (materiał i robocizna) – 1 sztuka
-    przesunięcie instalacji hydrantowej – 2 sztuki 

Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 07.05.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 08.05.2018 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.06.2018 r.
Miejsce: ul. Henryka Dąbrowskiego 20, Kraków

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 3, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 03.05.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 03.05.2018r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.kapela@krainaodkrywcy.pl
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.06.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela pod numerem tel. 534 971 870.

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.    OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
-    cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3),
-    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
-    podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5)
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: 
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 18.04.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17 realizowanego w okresie 01.03.2018r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20 w Krakowie o łącznej powierzchni 472,75 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
-    wykonanie prac wyburzeniowych (materiał i robocizna) – 100 m2 
-    modyfikacja i dobudowa ścianek działowych (materiał + robocizna) – 365 m2
-    wykonanie gładzi na ścianach (materiał i robocizna) – 1050 m2
-    wykonanie sufitów podwieszanych (materiał i robocizna) – 472,75 m2
-    malowanie lokalu (materiał i robocizna) – 1525 m2
-    flizowanie (materiał i robocizna) – 214,5 m2
-    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) – 29 punktów zgodnie z Załącznikiem nr 1
-    wykonanie zmian instalacji elektrycznej (materiał i robocizna) – włączniki, gniazda, lampy – 218 punktów + 1 gniazdo siłowe
-    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna) – 29 sztuk zgodnie z Załącznikiem nr 1
-    zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) – 350 m2
-    zakup i montaż zaworu regulacji temperatury (materiał i robocizna) – 3 sztuki
-    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu (materiał i robocizna) – 7 punktów
-    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej (materiał i robocizna) – 4 sztuki klimatyzatorów, 4 kurtyny powietrzne 
-    zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) – 1 centrala + 12 czujników,
-    zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (materiał i robocizna) – 7 sztuk
-    zakup i montaż umywalek z bateriami (materiał i robocizna) – 9 sztuk
-    zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (materiał i robocizna) – 2 sztuki
-    zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (materiał i robocizna) – 1 sztuka
-    przesunięcie instalacji hydrantowej – 2 sztuki 

Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin podpisania umowy: 07.05.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 08.05.2018 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.06.2018 r.
Miejsce: ul. Henryka Dąbrowskiego 20, Kraków

III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 3, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 5.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 03.05.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 03.05.2018r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.kapela@krainaodkrywcy.pl
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.06.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela pod numerem tel. 534 971 870.

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.    OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
-    cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3),
-    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
-    podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5)
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: 
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 13.04.2018 r.

W związku z planowaną realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie I” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17 w okresie 01.03.2018r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Królewskiej 55 w Krakowie o łącznej powierzchni 260,68 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
-    wykonanie prac wyburzeniowych (materiał i robocizna) – 175 m2  zgodnie z Załącznikiem nr 6
-    modyfikacja i dobudowa ścianek działowych (materiał + robocizna) – 165 m2 
-    wykonanie gładzi na ścianach (materiał i robocizna) – 560 m2
-    wykonanie sufitów podwieszanych (materiał i robocizna) – 261m2
-    malowanie lokalu (materiał i robocizna) – 500 m2,
-    flizowanie (materiał i robocizna) – 100 m2,
-    wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) – 16 punktów zgodnie z Załącznikiem nr 1,
-    wykonanie zmian instalacji elektrycznej (materiał i robocizna) – włącznik, gniazda, lampy – 100 punktów
-    zakup drzwi z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna) – 15 sztuk zgodnie z Załącznikiem nr 1
-    zakup wykładziny dywanowej (materiał i obszycie) – 3 szt. o wymiarach 5 x 3 m (15m2), 1 szt. o wymiarach 5 x 4 m (20m2),
-    zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) – 215 m2
-    zakup i montaż zaworu regulacji temperatury (materiał i robocizna) – 2 szt.
-    wykonanie okablowania sieciowego do monitoringu (materiał i robocizna) – 5 punktów
-    zakup i montaż klimatyzacji oraz kurtyny powietrznej (materiał i robocizna) – 4 sztuki klimatyzatorów, 1 kurtyna powietrzna
-    zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) – 1 centrala + 7 czujników,
-    zakup i montaż zestawów WC podtynkowych (materiał i robocizna) – 4 sztuki
-    zakup i montaż umywalek z bateriami (materiał i robocizna) – 7 sztuk
-    zakup i montaż zlewozmywaków z bateriami (materiał i robocizna) – 4 sztuki
-    zakup i montaż brodzika z baterią natryskową (materiał i robocizna) – 1 sztuka
-    wykonanie ścianki oddzielającej, pokrytej tynkiem zewnętrznym (wysokość 280 cm, szerokość 67 cm, grubość 12 cm + 5 cm styropian)
-    wykonanie hydrantu wewnętrznego – 1 szt
-    modernizacja schodów zewnętrznych

Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 07.05.2018 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 08.05.2018 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 30.06.2018 r.
Miejsce: ul. Królewska 55, Kraków


III.    OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować Ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 3, złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym – Załącznik nr 4 oraz podpisany Zakres przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5.

IV.    TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 29.04.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 29.04.2018r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V.    MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1.    Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) oraz Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków, bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.kapela@krainaodkrywcy.pl
2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.    W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5.    Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.    W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b)    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c)    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d)    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3.    Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.06.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII.    ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela pod numerem tel. 534 971 870.

VIII.    KRYTERIA OCENY OFERTY
1.    Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a)    C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b)    T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c)    G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.    OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a)    Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C –  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm – Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb – Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.

b)    Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.

c)    Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
-    cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę zawartą w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3),
-    Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 4)
-    podpisany Zakres przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5)
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.    WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII.    SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: 
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII.    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

STATUS: ZAPYTANIE UNIEWAŻNIONE

Data publikacji: 20.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie” o nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowanego w okresie 01.03.2018 r. do 30.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Wykonawcy prac remontowych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowe w lokalu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 20 w Krakowie o łącznej powierzchni 472,75 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
- modyfikacja części ścianek działowych oraz dobudowa nowych ścianek – 750m2,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (materiał i robocizna) - 1225 m2,
- flizowanie (materiał i robocizna) – 265 m2,
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) - 20 punktów – zgodnie z Załącznikiem nr 1,
- zakup i montaż 3 brodzików + bateria, 8 zestawów WC, 10 umywalek + baterie, 3 zlewy jednokomorowe, 3 baseny,   
1 zlew 3 komorowy (2 komory standard, plus 1 komora 1/2gn), 4 baterie sztorcowe – zgodnie z Załącznikiem nr 1
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej - włącznik, gniazda, lampy (materiał i robocizna) - 191 punktów, w tym1 gniazdo siłowe
- zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna) - 35 sztuk według projektu, Załącznik nr 1
- zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) - 243 m2,
- zakup i montaż wykładziny dywanowej (materiał i robocizna) – (6 x 15 m2) 90 m2,
- wykonanie instalacji do systemu monitoringu (materiał i robocizna) - 7 punktów,
- zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) – 2 centrale + 13 czujników,
- zakup systemu klimatyzacyjnego z montażem (materiał i robocizna) - 9 punktów,
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał i robocizna) - 4 sztuk,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego – 472,75 m2,
Prace remontowe winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 09.04.2018r.
Planowane rozpoczęcie prac: 10.04.2018r.
Planowane zakończenie realizacji umowy : 19.05.2018r.
Miejsce: ul. Henryka Dąbrowskiego 20, Kraków

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg Załącznika nr 3, oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym - załącznik nr 4.

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 06.04.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 06.04.2018r roku nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych 
i podpisanych dokumentów na adres: k.kapela@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 19.05.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela pod numerem tel. 534 971 870

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) – 50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: 
www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

Data publikacji: 16.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00, realizowanego w okresie od 01.10.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 230 m2 na ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 230 m2 na ul. Popiełuszki 36             (41-219 Sosnowiec) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” o nr RPSL.08.01.03-24-05EE/16-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 23 kwietnia 2018 roku
Miejsce: lokal na ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec)


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 23.03.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Harcerzy Września 1939 r. nr 5, 40-659 Katowice) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.nickel@krainaodkrywcy.pl.

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mailowym k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.nickel@krainaodkrywcy.pl 
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji 16.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 256 m2 na ul. Królewskiej 55 (30-081 Kraków) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 256 m2 na ul. Królewskiej 55 (30-081 Kraków) na lokal o funkcji żłobka dla projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)” o nr RPMP.08.05.00-12-0084/17. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 roku
Miejsce: lokal na ul. Królewska 55 (30-081 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 23.03.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.kapela@krainaodkrywcy.pl.

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.kapela@krainaodkrywcy.pl 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.kapela@krainaodkrywcy.pl 
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (I)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty - JAN MRÓZ GAJDAROS, ul. Władysława Żeleńskiego, nr 18, 31-353 Kraków

Data publikacji 14.03.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17, realizowanego w okresie od 01.03.2018 r. do 30.04.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 472,75 m2 na ul. Dąbrowskiego 20 (30-532 Kraków) na lokal o funkcji żłobka wraz z kuchnią.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz, 
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania lokalu o pow. 472,75 m2 na ul. Dąbrowskiego 20 (30-532 Kraków) na lokal o funkcji żłobka wraz z kuchnią dla projektu „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)” o nr RPMP.08.05.00-12-0090/17. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w załączniku nr 1. Rzut lokalu stanowi załącznik nr 4.

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2018 roku
Miejsce: lokal na ul. Dąbrowskiego 20 (30-532 Kraków)

III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia: 21.03.2018 roku (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w Biurze projektu (ul. Bronowicka 86/2, 30-091 Kraków) bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres k.kapela@krainaodkrywcy.pl.

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Karina Kapela, pod numerem tel. 534 971 870 lub adresem mailowym k.kapela@krainaodkrywcy.pl 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a)    Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b)    Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c)    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d)    Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e)    W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f)    Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g)    Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną, 
h)    Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i)    Oferta powinna zawierać:
•    cenę netto wykonania całości przedmiotu zamówienia 
•    oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j)    Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k)    Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l)    Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów)
m)    Dopuszcza się możliwość wysłania oferty drogą elektroniczną (format PDF) na adres mailowy: k.kapela@krainaodkrywcy.pl 
n)    Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
o)    Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
p)    Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XII. FORMA FINANSOWANIA 
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Krakowie (IV)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Karina Kapela - Kierownik Projektu
Tel. 534 971 870
E- mail: k.kapela@krainaodkrywcy.pl

Informacja o wybranym Wykonawcy:
Jan Mróz Gajdaros
ul. Władysława Żeleńskiego 18, 31-353 Kraków
NIP: 6772257825

Data publikacji: 08.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Gliwicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków


ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w żłobku przy ul. Czajki 32F i ul. Sztabu Powstańczego 4 w Gliwicach, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach” o nr RPSL.08-01.03-24-05F9/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w obu żłobkach wynosi 60, w tym:
- 30 dzieci w żłobku na ul. Czajki 32F,
- 30 dzieci w żłobku na ul. Sztabu Powstańczego 4.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w żłobkach w Gliwicach przy ul. Czajki 32F i ul. Sztabu Powstańczego 4, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: dwa żłobki znajdujące się na terenie miasta Gliwice: przy ul. Czajki 32F oraz przy ul. Sztabu Powstańczego 4.


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017.


IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 15.02.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: e.swierz@krainaodkrywcy.pl


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mailowym e.swierz@krainaodkrywcy.pl


VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 30%.
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.


IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek żłobkowych.
1 - 3 rekomendacje - 5 punktów
4 - 7 rekomendacje - 10 punktów
8 - 11 rekomendacje - 15 punktów
12 - 15 rekomendacje - 20 punktów
16 i > rekomendacje - 30 punktów
Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Kierownik Projektu Ewelina Świerz
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
ATA S.A ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków

Data publikacji: 07.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia na potrzeby realizowanego projektu.


Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków


ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków według potrzeb Zamawiającego obejmujących: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek dla dzieci w wieku od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia, przebywających w żłobku przy ul. Strzelców Bytomskich 129 i ul. Pułaskiego 49 w Bytomiu, w ramach realizacji projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08-01.03-24-05FA/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Maksymalna liczba dzieci w obu żłobkach wynosi 60, w tym:
- 30 dzieci w żłobku na ul. Strzelców Bytomskich 129,
- 30 dzieci w żłobku na ul. Pułaskiego 49.
3. Liczba wydawanych posiłków będzie uzależniona od frekwencji dzieci w żłobku oraz deklaracji rodziców.
4. Posiłki będą dostarczane od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2019 r.
5. O liczbie wydawanych I śniadań, II śniadań na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień wydawania śniadań. O liczbie wydawanych obiadów, podwieczorków na dany dzień Realizator usługi będzie informowany do godz. 9:00 danego dnia. Realizator usługi będzie dostarczał ilość posiłków na podstawie uzyskanych informacji.
6. Realizator usługi będzie wystawiał faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu dokumentu określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki każdego dnia.
7. Realizator usługi zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które prowadzona jest opieka nad dziećmi w żłobkach w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 129 i ul. Pułaskiego 49, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych i dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Realizator usługi podejmuje się dostarczać posiłki do godz. 8:00 - I śniadanie oraz II śniadanie, do godz. 12:00 - dwudaniowy obiad, podwieczorek.
9. Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Realizatora usługi minimum na 5 dni z góry i zatwierdzany przez osobę z uprawnieniami dietetyka ze strony Realizatora usługi. Realizator usługi ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu jadłospis na 3 dni przed dniem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo do dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Realizatora usługi.
10. Posiłki dostarczane przez Realizatora usługi muszą być przygotowywane z produktów najwyższej jakości, w konsystencji dostosowanej do wieku dzieci od ukończonego 20 tygodnia do 3 roku życia. Dostarczane posiłki muszą spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności w szczególności:
•    Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
•    Ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 35),
•    Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r., poz. 1154),
•    Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669),
•    Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych,
•    Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.
11. Realizator usługi zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (dotyczy diet dla dzieci z alergiami, z zaleceniami diety bezglutenowej, bezmlecznej).
12. Dzienny jadłospis powinien obejmować dania mięsne, półmięsne oraz jarskie, półjarskie, jak również uwzględnić urozmaicenie posiłków ze względu na sezonowość i święta. Posiłki winny być wykonywane z naturalnych produktów z gwarancją świeżości artykułów i produktów, bez używania produktów typu instant czy gotowych półproduktów (np. mrożone pierogi, klopsy itp.). Mięso nie może być MMO (mięso odkostnione mechanicznie).
13. Realizator usługi jest zobowiązany do dostarczania posiłków we własnym zakresie. Posiłki powinny być dostarczane w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach dających gwarancję utrzymania właściwej temperatury.
14. Porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom w żłobku należeć będzie do obowiązków personelu własnego Zamawiającego.
15. Realizator usługi ma obowiązek zabierać odpady, brudne termosy, opakowania.


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi: od 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.
Miejsce realizacji zamówienia: dwa żłobki znajdujące się na terenie miasta Bytom: przy ul. Strzelców Bytomskich 129 oraz przy ul. Pułaskiego 49.


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 1, złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 2) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3). Dodatkowo Oferent winien dołączyć rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017.


IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 14.02.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniami (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3) i rekomendacjami należy składać pocztą tradycyjną bądź osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie .pdf na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Realizatorem usługi mogą być wyłącznie firmy, które posiadają pozytywną opinię sanitarną dotyczącą przygotowania mieszanek dla dzieci poniżej 1 roku życia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mailowym k.nickel@krainaodkrywcy.pl


VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
•    Cena netto za całodzienne wyżywienie (I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla jednego dziecka uwzględniająca punkty od 1-15 ujęte w pkt. I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 70%,
•    Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017) – 30%.
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 70)
b) R – Rekomendacje: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%).
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P = C + R
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.


IX. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z opisem zamówienia)
C = (Cm / Cb) * 70, gdzie
C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto oraz wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom.
b) Rekomendacje świadczonych usług cateringowych dla placówek żłobkowych z ostatnich 3 lat (lata 2014-2017)
Za kryterium rekomendacji maksymalnie można uzyskać 30 pkt. Liczba punktów jest zależna od liczby przedstawionych rekomendacji w zakresie dotychczasowej realizacji usług cateringowych dla placówek żłobkowych.  
1 - 3 rekomendacje - 5 punktów
4 - 7 rekomendacje - 10 punktów
8 - 11 rekomendacje 15 punktów
12 - 15 rekomendacje - 20 punktów
16 i > rekomendacje - 30 punktów
Za brak jakichkolwiek rekomendacji przyznane zostanie 0 pkt.
Ostateczna liczba punktów stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami.
2. Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi). 3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych.
4. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
5. W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
6. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną.
8. Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim.
9. Oferta powinna zawierać:
- cenę netto dziennego zestawu (I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek) dla jednego dziecka,
- rekomendacje w zakresie świadczenia usług cateringowych dla placówek żłobkowych w latach 2014-2017,  
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
10. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”.
12. Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów).
13. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu.
14. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty.
15. Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XIV. ZMIANY W UMOWIE
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących godzin dostawy posiłków.


XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty - ATA S.A. ul. Zielony Most 8, 31-351 Kraków

Data publikacji: 06.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu przy ul. Kotlarza 6 w Katowicach o łącznej powierzchni 211,79 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (materiał +wykonanie) - 480 m2
- flizowanie (materiał +wykonanie) - 110 m2
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych - 19 punktów (materiał + wykonanie),
- zakup i montaż 2 brodzików + baterie, 5 zestawów WC, 8 umywalek + baterie, 3 zlewów + baterie,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej,
- zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami (materiał + wykonanie) - 12 sztuk,
- zakup i montaż paneli podłogowych (materiał + wykonanie) - 174 m2,
- zakup wykładziny dywanowej (materiał + obszycie) -  3 x 25m2,
- zakup i montaż zaworu regulacji temperatury - (materiał + wykonanie)  1 punkt,
- wykonanie instalacji do systemu monitoringu (materiał + wykonanie) - 5 punktów,
- zakup systemu alarmowego z montażem (materiał + wykonanie) - centrala + 7 czujników,
- zakup systemu klimatyzacyjnego z montażem (materiał + wykonanie) - 1 punkt w każdej sali opieki (łącznie 2 punkty),
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał + wykonanie) - 1 sztuka,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego (materiał + wykonanie)  - 205m2.
Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 21.02.2018r.
Planowane rozpoczęcie prac: 22.02.2018r.
Planowane zakończenie realizacji umowy : 06.04.2018r.
Miejsce: ul. Kotlarza 6, Katowice  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3, oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym - załącznik nr 4.


IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 20.02.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 20.02.2018r. roku nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: biuro@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 6.04.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz pod numerem tel. 507 429 127  


VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów


IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.


X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507429127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Jan Mróz GAJDAROS ul. Wł. Żeleńskiego  18,  31- 353 Kraków

Data publikacji: 06.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie dwóch kompletów mebli do żłobków wraz z dostawą oraz montażem.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobkach powstających w ramach projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1.


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 14.02.2018 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do  31 marca 2018 roku, etap II – najpóźniej do 30 kwietnia 2018 roku
Miejsce: Katowice, Żłobek 1 ul. Kotlarza 6, Żłobek 2 ul. Leśnego Potoku 61  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.


IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 13.02.2018 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po danym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: e.swierz@krainaodkrywcy.pl.


VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 30.04.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
11. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:
Etap I – najpóźniej do 31 marca 2018 roku (dostawa dwóch kompletów wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”),
Etap II – najpóźniej do  30 kwietnia 2018 roku (dostawa i montaż dwóch kompletów wyposażenia do żłobków zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”).


VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mail e.swierz@krainaodkrywcy.pl.


IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30 pkt.) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.


XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl


XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.


XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Tomasz Mróz TMClab ul.Wł. Żeleńskiego 18 31-353 Kraków

Data publikacji: 01.02.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu przy ul. Leśnego Potoku 61 w Katowicach o łącznej powierzchni 223,46 m2, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.

Zamówienie obejmuje:
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (materiał +wykonanie) - 500 m2
- flizowanie (materiał +wykonanie) - 100 m2
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych - 20 punktów (materiał + wykonanie),
- zakup i montaż 2 brodzików + baterie, 5 zestawów WC, 8 umywalek + baterie, 4 zlewów + baterie,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej,
- zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami (materiał + wykonanie) - 13 sztuk,
- zakup i montaż paneli podłogowych (materiał + wykonanie) - 181 m2,
- zakup wykładziny dywanowej (materiał + obszycie) -  3 x 25m2,
- zakup i montaż zaworu regulacji temperatury - (materiał + wykonanie)  1 punkt,
- wykonanie instalacji do systemu monitoringu (materiał + wykonanie) - 5 punktów,
- zakup systemu alarmowego z montażem (materiał + wykonanie) - centrala + 7 czujników,
- zakup systemu klimatyzacyjnego z montażem (materiał + wykonanie) - 1 punkt w każdej sali opieki (łącznie 2 punkty),
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał + wykonanie) - 1 sztuka,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego (materiał + wykonanie)  - 200m2.

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 16.02.2018r.
Planowane rozpoczęcie prac: 17.02.2018r.
Planowane zakończenie realizacji umowy : 06.04.2018r.
Miejsce: ul. Leśnego Potoku 61, Katowice  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3, oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym - załącznik nr 4.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 15.02.2018r. (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po dniu 15.02.2018r. roku nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: biuro@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 6.04.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadza zmian do umowy wykonania usługi.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz pod numerem tel. 507 429 127

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507429127
E- mail: e.sweirz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Jan Mróz GAJDAROS ul. Wł. Żeleńskiego  18,  31- 353 Kraków

Data publikacji: 21.01.2018 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu  architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania  lokalu przy ul. Leśnego Potoku 61 w Katowicach ( pow. 220 m2) na lokal o funkcji żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu projektu architektonicznego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowanie lokalu o pow.220m² przy ul. Leśnego Potoku 61 na lokal o funkcjach żłobka dla projektu  „Kraina Odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w Załączniku nr 1. Rzut pomieszczeń stanowi Załącznik nr 4.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2018r
Miejsce: żłobek przy ul. Leśnego Potoku 61 w Katowicach.


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 28.01.2018r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej na przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mail e.swierz@krainaodkrywcy.pl.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę
zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej
usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z
realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty
wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia
nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez
osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę netto wykonania całości zamówienia,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane
przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą
z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z
późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do
wiadomości Zamawiającego”,
l) W przypadku, gdy oferta składana jest osobiście, wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany
oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione.
Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
składaniu oferty,
n) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje
zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający opublikuje wyniki postępowania na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl.

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XII. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Jan Mróz GAJDAROS ul. Wł. Żeleńskiego  18,  31- 353 Kraków

Data publikacji: 15.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05D3/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na wykonaniu projektu  architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowania  lokalu o pow. 211,79 m²  przy ul. Kotlarza 6 w Katowicach na lokal o funkcjach żłobka.

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu projektu architektoniczno-budowlanego, zmiany sposobu użytkowania oraz przystosowanie lokalu o pow. 211,79 m²  przy ul. Kotlarza 6 w Katowicach na lokal o funkcjach żłobka dla projektu  „Kraina odkrywcy w Katowicach” o nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00. Szczegółowa lista wytycznych znajduje się w Załączniku nr 1. Rzut lokalu znajduje się w Załączniku nr 4.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia: 3.01.2018-31.01.2018r.
Miejsce: żłobek przy ul. Kotlarza 6 w Katowicach


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3).

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.12.2017r. Liczy się data wpływu dokumentów do biura Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: e.swierz@krainaodkrywcy.pl.

 

VI. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności na podstawie wystawionej na przez Realizatora faktury VAT lub rachunku. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności zaliczkowej w kwocie nie wyższej niż 50% wartości całego zamówienia.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mail e.swierz@krainaodkrywcy.pl.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę
zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej
usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty
wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia
nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez
osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto wykonania całości zamówienia,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane
przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą
z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z
późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do
wiadomości Zamawiającego”,
l) W przypadku, gdy oferta składana jest osobiście, wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany
oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione.
Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
składaniu oferty,
n) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje
zgodnie z zasadami składania oferty.

 

IX. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

X. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający opublikuje wyniki postępowania na stronie internetowej www.krainaodkrywcy.pl.

 

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XII. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Katowicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz- Kierownik Projektu
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Jan Mróz GAJDAROS ul. Wł. Żeleńskiego  18,  31- 353 Kraków

Data publikacji: 15.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Gliwicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie dwóch kompletów mebli do żłobków wraz z dostawą oraz montażem.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobkach powstających w ramach projektu „Kraina odkrywcy w Gliwicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1.
 


II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 27.12.2017 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do  31 stycznia 2018 roku, etap II – najpóźniej do 28 lutego 2018 roku
Miejsce: Gliwice, Żłobek 1 ul. Czajki 32F, Żłobek 2 ul. Sztabu Powstańczego 4  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.12.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po danym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: e.swiercz@krainaodkrywcy.pl.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 28.02.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
11. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:
Etap I – najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku (dostawa dwóch kompletów wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”),
Etap II – najpóźniej do  28 lutego 2018 roku (dostawa i montaż dwóch kompletów wyposażenia do żłobków zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”).

 

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mail e.swierz@krainaodkrywcy.pl.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30 pkt.) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Gliwicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
TMClab TOMASZ MRÓZ, ul. Władysława Żeleńskiego, nr 18, 31-353 Kraków

Data publikacji: 28.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie oraz dostarczeniu wyposażenia związanego z dostosowaniem lokali do potrzeb żłobkowych.  

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44175000-7 Panele
44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44190000-8 Różne materiały budowlane
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne
44411000-4 Wyroby sanitarne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi zakup oraz dostawa wyposażenia związanego z dostosowaniem dwóch lokali w Bytomiu do potrzeb placówek żłobkowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 08.12.2017 rok
Termin realizacji umowy: najpóźniej do 18.12.2017 roku
Miejsce: Bytom, Żłobek 1 ul. Strzelców Bytomskich 129, Żłobek 2 ul. Pułaskiego 49  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 06.12.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 06.12.2017 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 18.12.2017 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

 

VII. PŁATNOŚCI
Płatność zostanie dokonana po zrealizowaniu usługi.

 

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny:
C – cena netto za wykonanie całej usługi (100%) – 100 punktów


X.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę PLN netto zakupu oraz dostawy wyposażenia związanego z adaptacją dwóch lokali w Bytomiu do potrzeb placówek żłobkowych.

Cena
C =  (Cm / Cb) * 100
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi (w tym transport) uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę PLN netto wykonania usługi,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XII.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Rozstrzygnięty - JAN MRÓZ GAJDAROS, ul. Władysława Żeleńskiego, nr 18, 31-353 Kraków

Data publikacji: 27.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Gliwicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie dwóch kompletów mebli do żłobków wraz z dostawą oraz montażem.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobkach powstających w ramach projektu „Kraina odkrywcy w Gliwicach” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1.


 
II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Planowany termin podpisania umowy: 08.12.2017 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do  31 grudnia 2017 roku, etap II – najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku
Miejsce: Gliwice, Żłobek 1 ul. Czajki 32F, Żłobek 2 ul. Sztabu Powstańczego 4  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 5.12.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 5.12.2017 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: e.swiercz@krainaodkrywcy.pl.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 31.01.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
11. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:
etap I – najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku (dostawa dwóch kompletów wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”),
etap II – najpóźniej do  31 stycznia 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”).

 

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127 lub adresem mail e.swiercz@krainaodkrywcy.pl.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30 pkt.) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Gliwicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507 429 127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

Status: ANULOWANE

Data publikacji: 14.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina odkrywcy w Bytomiu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3., poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie dwóch kompletów mebli do żłobków wraz z dostawą oraz montażem.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39100000-3 – Meble

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545,
tel./fax. (12) 633 33 67,

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli w żłobkach powstających w ramach projektu „Kraina odkrywcy w Bytomiu” o nr umowy UDA-RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00. Szczegółowa lista mebli wraz z opisem i liczbą sztuk znajduje się w Załączniku nr 1.
 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 24.11.2017 rok
Termin realizacji umowy: etap I – najpóźniej do 4 stycznia 2018 roku, etap II – najpóźniej do 19 stycznia 2018 roku
Miejsce: Bytom, Żłobek 1 ul. Strzelców Bytomskich 129, Żłobek 2 ul. Pułaskiego 49

 
III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na Formularzu Ofertowym, załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym wg załącznika nr 3.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 22.11.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 22.11.2017 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.


V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w formacie pdf na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Realizator zobowiązany będzie do dostawy oraz montażu całego wyposażenia zakupionego w ramach zamówienia, których dokonuje na własny koszt.
2. Realizator zobowiązany będzie do dostarczenia wyposażenia, fabrycznie nowego i wolnego od wad, spełniającego warunki produktów bezpiecznych. Wszystkie elementy wchodzące w skład zamówienia muszą być produktami o wysokiej jakości. Czas naprawy/wymiany produktu wadliwego, na wolny od wad, wynosi w okresie gwarancji maksymalnie 14 dni od daty przedłożenia Realizatorowi przez Zamawiającego informacji o wadliwym produkcie.
3. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty i inne dokumenty poświadczające dopuszczenie do użytku w żłobku.
4. Podane przez Zamawiającego parametry techniczne wyposażenia są parametrami minimalnymi. Oferent może zaoferować wyposażenie o parametrach technicznych równoważnych lub wyższych, lecz nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Wymiary poszczególnych elementów muszą być zgodne z wymiarami podanymi w zamówieniu.
5. Na dostarczony przedmiot zamówienia Realizator udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady – co najmniej 12 miesięcy.
6. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 19.01.2018r. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.
7. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
9. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
11. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VII. PŁATNOŚCI
Zamawiający dokona płatności za realizację usługi w dwóch etapach:
etap I – do 4 stycznia 2018 roku (dostawa dwóch kompletów wyposażenia do żłobków wg załącznika nr 1 „Zestawienie mebli”),
etap II – do  19 stycznia 2018 roku (dostawa i montaż mebli zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zestawienie mebli”).

 

VIII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem mail k.nickel@krainaodkrywcy.pl.

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C - Cena: 70% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -70)
b) G - Okres udzielenia gwarancji w miesiącach: 30% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów - 30)
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)

Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

P = C + G

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

 

X. OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
a) Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i opisem zamówienia)

C = (Cm / Cb) * 70, gdzie

C - Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
b) Okres udzielenia gwarancji

G = (Gb / Gm) * 30, gdzie

G – liczba punktów przyznana za kryterium okresu udzielenia gwarancji,
Gb – okres gwarancji (w miesiącach) analizowanej oferty,
Gm – okres gwarancji (w miesiącach) najdłuższy spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert.

Największą liczbę punktów (tj. 30 pkt.) za kryterium okresu udzielenia gwarancji otrzyma Oferent, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, którą obejmie cały komplet zamówienia.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

UWAGA: okres gwarancji proszę podać w pełnych miesiącach.

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę (PLN netto) wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz koszty jednostkowe (PLN netto) dla każdego wskazanego towaru,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XII. WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XIII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XV. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach prowadzonego projektu pn. „Kraina Odkrywcy w Bytomiu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte – brak ofert

Data publikacji: 09.11.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Realizatora usługi, polegającej na zakupie oraz dostarczeniu wyposażenia związanego z dostosowaniem lokali do potrzeb żłobkowych.  

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44175000-7 Panele
44170000-2 Płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi
44190000-8 Różne materiały budowlane
44410000-7 Artykuły łazienkowe i kuchenne
44411000-4 Wyroby sanitarne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowi zakup oraz dostawa wyposażenia związanego z dostosowaniem dwóch lokali w Bytomiu do potrzeb placówek żłobkowych. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 21.11.2017 rok
Termin realizacji umowy: 01.12.2017 rok
Miejsce: Bytom, Żłobek 1 ul. Strzelców Bytomskich 129, Żłobek 2 ul. Pułaskiego 49  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 2 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3.

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 17.11.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 17.11.2017 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 3) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie dotyczących terminu dostawy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 01.12.2017 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o kryterium ceny:
C – cena netto za wykonanie całej usługi (100%) – 100 punktów

 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę PLN netto zakupu oraz dostawy wyposażenia związanego z adaptacją dwóch lokali w Bytomiu do potrzeb placówek żłobkowych.

Cena
C =  (Cm / Cb) * 100
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę netto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi (w tym transport) uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę PLN netto wykonania usługi,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

Anulowanie zapytania ofertowego z powodu braku możliwości realizacji umowy w wyznaczonym terminie. Zapytanie ofertowe zostało ponownie umieszczone w bazie konkurencyjności w dniu 28.11.2017 roku pod nazwą ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/KOB/2017 na zakup oraz dostawę wyposażenia związanego z dostosowaniem lokali do potrzeb żłobkowych.

Data publikacji: 25.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Bytomiu” o nr RPSL.08.01.03-24-05FA/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu przy ul. Pułaskiego 49 (41-902 Bytom), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.
Zamówienie obejmuje:
- modyfikację części ścianek działowych oraz dobudowę ścianek o łącznej powierzchni 226 m2, według projektu – Załącznik nr 1, (wykonanie + materiały),
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (956,8 m2) według projektu – Załącznik nr 1, (wykonanie + materiały),
- flizowanie pomieszczeń (209 m2), według projektu – Załącznik nr 2, (wykonanie),
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (31punktów), według Załącznika nr 2 (wykonanie + materiały),
- montaż paneli podłogowych na powierzchni 328 m2.  

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 13.11.2017r.
Planowane rozpoczęcie prac: 27.11.2017r.
Planowany termin zakończenia prac (termin realizacji umowy): 28.02.2018r.
Miejsce: ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3 oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 08.11.2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów). Oferty złożone po dniu 08.11.2017 r. nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: k.nickel@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 28.02.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.

 

VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Katarzyna Nickel-Fiedorowicz, pod numerem tel. 530 449 202 lub adresem e-mail:  k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę brutto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach.
W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie Zamawiającego www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

 

Zatwierdził:
Katarzyna Nickel-Fiedorowicz - Kierownik Projektu
Tel. 530 449 202
E- mail: k.nickel@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte - brak ofert

Data publikacji: 25.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach” o nr nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.04.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 4, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.

Zamówienie obejmuje:
- wykonanie prac wyburzeniowych (materiał i robocizna), - zgodnie z Załącznikiem nr 1,
- modyfikację części ścianek działowych i dobudowy ścianek (materiał i robocizna) - 50 m2 – zgodnie z Załącznikiem nr 7,
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (materiał i robocizna) - 275 m2 ,
- flizowanie (materiał i robocizna) - 75 m2,
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych (materiał i robocizna) - 15 punktów – zgodnie z Załącznikiem nr 2,
- zakup i montaż 2 brodzików + bateria, 4 zestawy WC, 7 umywalek + baterie, 4 zlewy + baterie,
- modyfikacja skrzynki z bezpiecznikami – zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej - włącznik, gniazda, lampy (materiał i robocizna) - 57 punktów - zgodnie z Załącznikiem nr 3,
- zakup drzwi wewnętrznych  z ościeżnicami + montaż (materiał i robocizna)- 13 sztuk według projektu, Załącznik nr 2
- zakup i montaż paneli podłogowych (materiał i robocizna) - 150 m2,
- zakup i montaż wykładziny dywanowej  (materiał i robocizna) – (2 x 25 m2) 50 m2,
- zakup i montaż zaworu regulacji temperatury (materiał i robocizna) - 1 punkt,
- wykonanie instalacji do systemu monitoringu (materiał i robocizna) - 5 punktów,
- zakup systemu alarmowego z montażem (materiał i robocizna) - centrala + 7 czujników,
- zakup systemu klimatyzacyjnego z montażem (materiał i robocizna) - 2 punkty,
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał i robocizna) - 1 sztuka,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego - 164 m2,
- przerobienie instalacji wentylacyjnej (materiał i robocizna) – zgodnie z Załącznikiem nr 4.

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 13.11.2017.
Planowane rozpoczęcie prac: 17.11.2017r.
Planowane zakończenie realizacji umowy: 15.02.2018r.
Miejsce: ul. Sztabu Powstańczego 4, 44-100 Gliwice  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 5, oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (Załącznik nr 6).

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 8.11.2017 r. do godz. 16:00 (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po godz. 16:00 dnia 8.11.2017 roku nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 5) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 6) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: biuro@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 15.02.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz, pod numerem tel. 507 429 127  

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę brutto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 5) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.


XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono:

 

Zatwierdził:
Ewelina Świerz - Kierownik Projektu
Tel. 507429127
E- mail: e.swierz@krainaodkrywcy.pl

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:
Nierozstrzygnięte - brak ofert

 

Data publikacji: 25.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu „Kraina Odkrywcy w Gliwicach” o nr nr RPSL.08.01.03-24-05F9/16-00, realizowanego w okresie od 01.03.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, poszukujemy Wykonawcy prac remontowo-budowlanych, celem przebudowy i przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową.

 

Kategoria, według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

 

ZAMAWIAJĄCY:
GINT Grzegorz Jasiński, ul. Konopnickiej 18/40, 33-300 Nowy Sącz,
NIP: 7342922019, REGON: 120614545
tel./fax. (12) 633 33 67

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu przy ul. Czajki 32F, mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej.

Zamówienie obejmuje:
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach wraz z malowaniem (materiał +wykonanie) - 501 m2
- flizowanie (materiał +wykonanie) - 100 m2
- wykonanie zmian instalacji hydraulicznych- 20 punktów (materiał + wykonanie) według projektu – Załącznik nr 1
- zakup i montaż 2 brodzików + baterie, 5 zestawów WC, 6 umywalek + baterie, 7 zlewów + baterie według projektu – Załącznik nr 1
- modyfikacja skrzynki bezpiecznikowej – według schematu, Załącznik nr 2,
- wykonanie zmian instalacji elektrycznej - włączniki, gniazda, lampy  (materiał + wykonanie) - 70 punktów, według schematu Załącznik nr 2 ,
- zakup drzwi wewnętrznych z ościeżnicami+montaż (materiał + wykonanie)- 12sztuk według projektu, Załącznik nr 1,
- zakup i montaż paneli podłogowych (materiał + wykonanie) - 170 m2,
- zakup wykładziny dywanowej (materiał + obszycie) -  3 x 25m2,
- zakup i montaż zaworu regulacji temperatury - (materiał + wykonanie)  1 punkt,
- wykonanie instalacji do systemu monitoringu (materiał + wykonanie)   - 5 punktów,
- zakup systemu alarmowego z montażem (materiał + wykonanie) - centrala + 7 czujników,
- zakup systemu klimatyzacyjnego z montażem  (materiał + wykonanie) - 1 punkt w każdej sali opieki z jadalnią i 1 punkt w sypialni (łącznie2 punkty),
- zakup kurtyny powietrznej z montażem (materiał + wykonanie) - 1 sztuka,
- zakup i montaż sufitu podwieszanego kasetonowego (materiał + wykonanie)  - 150m2

Prace remontowo-budowlane winny być przeprowadzone w oparciu o obowiązujące normy, udzielone pozwolenia oraz dokumentację projektową. Powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób posiadających uprawnienia do wykonywania tego typu prac. Materiały, które zostaną użyte podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenie do stosowania. Odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz użytych materiałów ponosi Wykonawca.

 

II. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Planowany termin podpisania umowy: 13.11.2017 r.
Planowane rozpoczęcie prac: 17.11.2017 r.
Planowane zakończenie realizacji umowy :15.02.2018r.
Miejsce: ul. Czajki 32F, 44-100 Gliwice  


III. OPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
Oferent powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania wg załącznika nr 3, oraz złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4).

 

IV. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Oferty należy składać do dnia 8.11.2017 r. do godz. 16:00 (liczy się data wpływu dokumentów) do biura Zamawiającego. Oferty złożone po godz. 16:00 dnia 8.11.2017 roku nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

 

V. MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Realizatora usługi z Zamawiającym (załącznik nr 4) należy składać pocztą tradycyjną lub osobiście w oddziale firmy Zamawiającego przy ul. Bronowickiej 86/2, 30-091 Kraków bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na adres: biuro@krainaodkrywcy.pl
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacji przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, informacji nieprawdziwych lub niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Realizator usługi zostanie odrzucony z niniejszego postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli spełnienia przez oferenta warunków postępowania. W sytuacji powstania niezgodności w wynikach kontroli ze złożonym oświadczeniem oferent może zostać wykluczony z postępowania.
5. Postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy z wybranym oferentem.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania.

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie oświadczeń złożonych na Formularzu Ofertowym (stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. VI zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.
3. Realizator zobowiązuje się do wykonania kompleksowej usługi najpóźniej do dnia 15.02.2018 roku. Za wykonanie usługi uważa się podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik do umowy, przez wszystkie strony umowy.


VII. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Projektu, Ewelina Świerz pod numerem tel. 507 429 127  

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERTY
1. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
a) C – cena za wykonanie całej usługi (50%) –  50 punktów
b) T – czas wykonania usługi (20%) – 20 punktów
c) G – okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę (30%) – 30 punktów

 

IX.  OPIS PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Łączna ilość możliwych do uzyskania punktów P = 100 (100%)
Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
P= C + T + G
Zamówienie zostanie udzielone Realizatorowi usługi, który zaproponował w ramach oferty najniższą cenę brutto wykonania prac remontowo-budowlanych oraz w możliwie najkrótszym czasie wykona usługę przy zachowaniu najwyższego standardu świadczonych usług.
a) Cena  (cena powinna uwzględniać koszty materiałów + wykonanie wszystkich prac remontowo-budowlanych)
C =  (Cm / Cb) * 50
C -  ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Ceny
Cm - Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Cb - Cena analizowanej oferty
Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
Podana cena musi obejmować cenę brutto wraz ze wszystkimi kosztami związanymi z realizacją usługi, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki. Cena musi być podana w złotych polskich i będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy. Nie będzie podlegać waloryzacji.
b) Czas (czas wykonania usługi)
T = (Tm / Tb) * 20
T - ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Czasu
Tm – Najkrótszy czas wykonania usługi spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Tb – Czas wykonania usługi analizowanej oferty
Czas wykonania usługi powinien być wyrażony w dniach roboczych.
c) Gwarancja (okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę)
G = (Gb / Gm) * 30
G – ilość punktów przyznanych za spełnienie kryterium Gwarancji
Gm – najdłuższy okres trwania gwarancji spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert
Gb – okres gwarancji analizowanej oferty
Okres udzielonej gwarancji powinien być wyrażony w miesiącach. W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) Oferent powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
b) Oferent składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi),
c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert cząstkowych,
d) Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
e) W cenie usługi Oferent zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywalne koszty związane z realizacją zamówienia szczegółowo wskazane w niniejszym zapytaniu oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa,
f) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 3) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
g) Podpisy złożone przez Oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
i) Oferta powinna zawierać:
- cenę brutto wykonania usługi, czas realizacji usługi oraz okres gwarancji udzielony na wykonaną usługę,
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm. ) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
n) Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

 

XI.  WYŁĄCZENIE
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Realizatora usługi osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1.    uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
2.    posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
3.    pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
4.    pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego: www.krainaodkrywcy.pl oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Do zapytania ofertowego dołączono: